17-5-2019 Thành ủy HN TB 1946 Thông báo tuyển dụng Công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

02/06/2019 - 12:40 PM


Liên kết xem chi tiết chỉ tiêu các vị trí

Thông tin tuyển dụng<<<

T
hông báo công khai Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
Chi tiết thông báo <<<

Bản mô tả vị trí làm việc "Chuyên viên về công tác mặt trận"
chi tiết mô tả <<<
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018