Cụm thi đua số 5 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2020.

11/02/2020 - 02:03 PM
Chiều ngày 11/2, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây, Cụm thi đua số 5 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã trong cụm thi đua số 5.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận thông qua dự thảo kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng năm 2020; Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 5 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội  viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Triển khai thực hiện tốt Chuyên đề 2020 về: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục phối hợp tập trung chỉ đạo triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị  và phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Triển khai hiệu quả phong trào “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục tham mưu và thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.  Phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18 - Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện Đề án số 19 ngày 01/10/2019 của Thị ủy Sơn Tây về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua số 5 xây dựng kế hoạch thi đua theo các đợt, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020; phối hợp, đoàn kết, tăng cường học hỏi, giao lưu trao đổi giữa các đơn vị để học tập những mô hình mới trong tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; trong thời gian tới các đơn vị trung uyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương; chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân và triển khai Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020 đạt kết quả; tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh./.
       
Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019