Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

22/07/2020 - 05:04 PM
Sáng ngày 22/7/2020, Đảng bộ huyện Quốc Oai long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo, các sở, ngành và MTTQ TP; đại diện lãnh đạo một số huyện thuộc Cụm thi đua số 12 của TP; đại diện cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng; nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; các đồng chí thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đại diện các xã thị trấn cùng 198 đảng viên đại diện cho gần 8000 đảng viên toàn Đảng bộ.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phấn đấu theo tinh thần các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; căn cứ tình hình, đặc điểm của huyện, Đảng bộ huyện xác định quyết tâm chính trị, tư tưởng chỉ đạo, định hướng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Huyện giai đoạn 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, đổi mới vươn lên đưa huyện phát triển nhanh và bền vững”.
 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, Đại hội đánh dấu chặng đường phát triển của huyện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII.  Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung của Đại hội. Tiếp tục tham gia đóng góp, tổng kết, đánh giá, nêu bật những thành tựu, kết quả đạt được; đồng thời phân tích sâu những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII. Tham gia đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XVII TP và văn kiện Đại hội XIII của Trung ương; sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tinh thần trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo có sự kế thừa, chuyển tiếp và phát triển để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện, là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, thay mặt Đảng bộ tham dự, đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương và TP để tập trung chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của huyện.
Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng khá và tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách tăng mạnh qua các năm. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong 15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch.
Huyện Quốc Oai đã huy động và thu hút mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Thu ngân sách hằng năm trong giai đoạn đều vượt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách địa phương trong giai đoạn đạt trên 4.200 tỷ đồng, xã hội hóa với tổng kinh phí đóng góp gần 230 tỷ đồng góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu chi cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của huyện. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sâu sát và đạt kết quả nổi bật, toàn diện, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội nông thôn với gần 4.400 tỷ đồng. Năm 2017, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực: Hoàn thành và được Thành phố phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện, quy hoạch Thị trấn sinh thái Quốc Oai. Tập trung hoàn thành việc cụ thể hóa Quy hoạch chung và thực hiện công tác quản lý quy hoạch theo quy định. Tiếp tục quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với hạ tầng xã hội, đặc biệt là hệ thống hạ tầng khung.Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020, kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hằng năm, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đạt trên 90%, đất nông nghiệp đạt 99,74%. Công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường và đạt nhiều kết quả. 
     Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục  và môi trường được quan tâm và có bước phát triển mới. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh.
 Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung chỉ đạo, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh.
Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy gắn với Nghị quyết số 04 và 5 đề án của Huyện ủy. Triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  
Trong nhiệm kỳ toàn huyện đã kết nạp 1.143 đảng viên, hằng năm đều vượt chỉ tiêu; tỷ lệ đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều đạt trên 80%. Số tổ chức cơ sở đảng được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều đạt trên 90%, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. 
Công tác cán bộ được chọn làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ, có nhiều đổi mới, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện minh bạch, công khai, dân chủ theo Khung tiêu chí đánh giá; quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện đảm bảo sự chủ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm đều vượt kế hoạch về số lớp và số học viên. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được tăng cường, nhất là luân chuyển về cơ sở, trong nhiệm kỳ đã điều động, luân chuyển 61 đồng chí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đạt 122% kế hoạch), trong đó 22 đồng chí được luân chuyển về giữ các chức danh chủ chốt xã, thị trấn. 
Công tác kiểm tra, giám sát đã chú trọng, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, sâu sát, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai có 3 năm được tặng thưởng “Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố, 2 năm được được tặng thưởng “Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ”, năm 2015 được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba và năm 2019 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện xác định mục tiêu tổng quát: “Phát huy tiềm năng và lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ, du lịch. Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến 2025, xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị”.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Quốc Oai là huyện được quy hoạch nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, là đô thị sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là đô thị khoa học, công nghệ. Do đó, huyện cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh đến kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của Thủ đô. Huyện Quốc Oai đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, tôi cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là 05 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực để đạt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị và kinh tế đô thị.  Bí thư Thành ủy đề nghị  huyện cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển đô thị. Chú trọng phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô thành viên các hợp tác xã kiểu mới và tổ hợp tác. Hiện đại hóa, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, các trục đường chính kết nối các vùng với phát triển đô thị sinh thái Quốc Oai, đô thị vệ tinh Hòa Lạc gắn với phát triển không gian kinh tế, tạo động lực cho tăng trưởng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quản lý quy hoạch, đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.  Là địa phương có nền văn hóa “xứ Đoài” đặc sắc, đa dạng, có nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng, có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa tập trung phát triển các giá trị văn hoá đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng; là đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”, có nền văn hóa xứ Đoài đặc sắc, đa dạng với các làng nghề truyền thống, các di tích, danh thắng nổi tiếng;
Nhân dân trong huyện có truyền thống cách mạng; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ  tin tưởng trong những năm tới Huyện Quốc Oai phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Hà Nội cũng bày tỏ tin tưởng các đại biểu dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm.
Phiên khai mạc Đại hội được truyền trực tiếp tại hệ thống Đài truyền thanh các xã thị trấn và truyền hình trực tuyến tại 21 điểm cầu của UBND các xã, thị trấn. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bế mạc vào ngày 23/7/2020./.
Đỗ Thị Huyền – MTTQ huyện Quốc Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019