Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX: Đoàn kết, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức

19/09/2019 - 11:31 AM

Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, khai mạc sáng 19-9, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII Hầu A Lềnh khẳng định, nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra.

Đồng chí Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Tạo đồng thuận xã hội

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII Hầu A Lềnh cho biết, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. 

Dự thảo báo cáo cũng đã nêu cụ thể kết quả thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đáng chú ý, nhiều phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã thu được kết quả tích cực như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… 

Với nhiều đổi mới trong phương thức vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống mặt trận các cấp đã vận động được 19.703 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; vận động Quỹ "Vì người nghèo” trên 4.672 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa trên 153.000 căn nhà đại đoàn kết, xây dựng hàng nghìn công trình phúc lợi, giúp đỡ hàng triệu gia đình phát triển sản xuất, được khám, chữa bệnh và học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, ở cấp trung ương đã vận động và phân bổ cứu trợ số tiền 140,5 tỷ đồng, các địa phương vận động, cứu trợ 696,6 tỷ đồng để chia sẻ, giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ, hạn hán và các trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh...

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII Hầu A Lềnh khẳng định, để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tự đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện sứ mệnh cao cả xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, sẽ tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tạo đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh sẽ được tăng cường. 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII trình đại hội cũng đề ra 5 chương trình hành động trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Chương trình 1 là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình 2 là vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Chương trình 3 là thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chương trình 4 là tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Chương trình 5 là tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo HNM

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 5.981 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018