Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

14/09/2018 - 10:57 AM

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-MTTQ-BTT ngày 01/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về “Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện kết luận sau thanh tra về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đối với UBND huyện Thanh Oai.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 769/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/8/2018 về ““ giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện kết luận sau thanh tra về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đối với UBND huyện Thanh Oai.
Theo Quyết định định số 769/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Đoàn giám sát gồm có 11 thành viên gồm: Đồng chí Dương Cao Thanh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đồng chí Trần Văn Hải – Phó Chánh Thanh tra thành phố làm phó đoàn và 09 thành viên.

Đ/c Dương Cao Thanh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại hội nghị

Ngày 11/9/2018, Đoàn Giám sát tiến hành giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện kết luận sau thanh tra về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đối với UBND huyện Thanh Oai. Dự buổi Giám sát có các đồng chí: Dương Cao Thanh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Trưởng đoàn Giám sát; đồng chí Trần Văn Hải – Phó Chánh Thanh tra thành phố - Phó đoàn Giám sát; Trần Văn Khảm – Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành Ủy; Nguyễn Văn Bổng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai; Lê Thị Hà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai; các đồng chí trong Đoàn giám sát, cùng các đồng chí đại diện Thanh tra, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Thanh Oai.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, nghe báo cáo trực tiếp của UBND huyện Thanh Oai  và trao đổi của các thành viên đoàn giám sát. Đồng chí Dương Cao Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát như sau:
Về công tác chuẩn bị: UBND huyện Thanh Oai nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 214/KH-MTTQ-BTT ngày 01/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về “giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo  và việc thực hiện kết luận sau thanh tra về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018”; Chuẩn bị báo cáo của UBND huyện Thanh Oai đã bám sát vào đề cương của đoàn giám sát; Bố trí thành phần theo đúng yêu cầu tham dự buổi giám sát; Tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ…
Về Công tác chỉ đạo: Huyện ủy, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/HU về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy “về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, thị trấn…”; Quyết định số 467-QĐ/HU ngày 10/8/2017 của Huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU; UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 14/2/2017 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 57-KH/HU của Huyện ủy; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 30/4/2016 về tổ chức thực hiện các quyết định, thông báo kết luận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Oai;  Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 22/6/2017 v/v khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.
Về công tác tiếp dân: UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo…; Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ tiếp công dân nghiêm túc đáp ứng theo yêu cầu Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; UBND huyện đã bố trí địa điểm tiếp công dân riêng, lịch sự, trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, có sổ sách ghi chép rõ ràng và ứng dụng công nghệ thông tin cho phòng tiếp công dân; Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân; Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND đã tiếp 1.091 lượt người, trong đó có 2 đoàn đông người khiếu nại về giải phóng mặt bằng (đã giải quyết khiếu nại xong theo thẩm quyền ở xã Cao Viên và Thanh Thùy); lãnh đạo UBND tiếp 702 lượt người (có 1 đoàn đông người) riêng chủ tịch UBND huyện tiếp 37 lượt đúng theo quy định của Luật tiếp công dân.
Về Xử lý đơn thư: Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, tại phòng tiếp công dân đã tiếp nhận và xử lý 142 đơn theo thẩm quyền (Huyện 56 đơn; xã 86 đơn), đã thụ lý được 56 đơn còn 9 đơn đang chờ giải quyết (khiếu nại 2; tố cáo 4, kiến nghị phản ánh 3).
Việc thực hiện Kết luận sau thanh tra:UBND huyện Thanh Oai thực hiện kết luận sau thanh tra cơ bản đúng quy trình: ngay sau khi có kết luận thanh tra trong thời hạn 10 ngày UBND huyện đã có thông báo công khai kết luận sau thanh tra, có văn bản chỉ đạo các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra, có sự đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra
Tuy nhiên UBND huyện Thanh Oai  còn để một số vụ việc sau khi có kết luận của thanh tra, trong thời hạn 10 ngày UBND huyện chưa tổ chức công khai theo quy định của pháp luật; Tổng số vụ việc đang tổ chức thực hiện sau thanh tra là: 15/40 (khiếu nại 4; tố cáo 11); Một số vụ việc kết luận sau thanh tra vượt quá thời gian quy định (06 vụ); Các vụ việc theo Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch số 126 ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố có 4/5 vụ thuộc thẩm quyền của UBND huyện chưa được triển khai triệt để theo kết luận thanh tra vụ việc theo chỉ đạo.
Đồng chí Dương Cao Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện Ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tiếp thu các ý kiến đóng góp của Trưởng đoàn và các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo); tổ chức rà soát, tập hợp lại kết quả việc: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện kết luận sau thanh tra; Chỉ đạo giải quyết dứt điểm kết luận sau thanh tra vụ việc tại xã Hồng Dương thuộc thẩm quyền của UBND huyện; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện kết luận sau thanh tra; tập trung chỉ đạo thực hiện 15 vụ kết luận sau thanh tra và 04 vụ theo Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (trong việc khởi kiện tại tòa). Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của huyện Thanh Oai, Đoàn sẽ gửi các kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Phùng Viết Long


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”