Hoài Đức gần 60% xã, thị trấn hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 -2024

20/01/2019 - 08:37 AM
Thực hiện Thông tri số 15-TT/TƯ ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BBT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2019 – 2024), từ xã Đại hội điểm Đắc Sở trung tuần tháng 12/2018 đến 19/1/2019 Hoài Đức đã có 11 xã, thị trấn hoàn thành đại hội tỷ lệ 55% so với tổng số đơn vị cơ sở.
Theo Kế hoạch, Đại hội cơ sở có nhiệm vụ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội tổ chức hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới.
Thực tiễn trên 50% đơn vị cơ sở thực hiện đúng hướng dẫn chuẩn bị kỹ báo cáo duyệt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, báo cáo được trình bày tại đại hội. Theo đánh giá chung, báo cáo cơ sở đã tập trung vào công tác tuyên truyền, động viên Nhân dân trong xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Các báo cáo đã đánh giá rõ nét kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoạt động hiệu quả công tác vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, công tác cứu trợ nhân đạo từ thiện, MTTQ tham gia giám sát phản biện xã hội, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân định kỳ giám sát xây dựng Đảng, chính quyền. Nội dung chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới MTTQ Việt Nam các xã đề cập toàn diện, coi trọng công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân ở xã, thị trấn hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt duy trì phát huy hiệu ứng xã nông thôn mới, thị trấn văn minh. Nhiều biện pháp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khắc phục tình trạng vi phạm luật đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm luật bảo vệ môi trường.
Nội dung quan trọng trong Đại hội và hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2014.
Kết quả 11 xã, thị trấn qua hiệp thương đã cử ra Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam là 385 thành viên trong đó có một số xã 30 thành viên, còn hầu hết xã số thành viên ủy ban gồm 35 người, 35% số thành viên là người ngoài Đảng. Trong Ban thường trực 33 người, tất cả các xã, thị trấn đều cử 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch. Phấn đấu hoàn thành đại hội cấp xã, thị trấn vào quý I năm 2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức vào tháng 5 năm 2019.
Phạm Sỹ Đạt
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”