Hội nghị phản biện Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bắc Từ Liêm năm 2019.

14/12/2018 - 04:32 PM
Ngày 10/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội quận năm 2019.
Đồng chí Vương Văn Thân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Kim Vinh – UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; Vương Văn Thân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo HĐND-UBND quận; lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, các phòng, ban, ngành của quận, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và MTTQ các phường trên địa bàn.
Tại hội nghị, đã có 11 ý kiến của các tổ chức đoàn thể, đại biểu các phường đã đóng góp vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội quận năm 2019. Đa số các ý kiến cơ bản đồng tình về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ; dự thảo về mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Năm 2018, thực hiện  chủ đề về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của quận đã có sự tập trung quyết liệt, phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, báo cáo cần đánh giá ngắn gọn và đầy đủ phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, thống nhất số liệu, chỉ tiêu nêu trong báo cáo; bổ sung dự báo tình hình để có căn cứ xác định các mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019; cần có chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể, chính xác phù hợp với điều kiện sau 5 năm thành lập quận và các luật mới có hiệu lực, chỉ tiêu Thành phố giao năm 2019. Ngoài ra, một số ý kiến cũng lưu ý về chỉnh sửa bố cục một số đề mục trong báo cáo,  ngôn ngữ sử dụng trong văn bản cần chặt chẽ, dễ hiểu.
Đồng chí Nguyễn Kim Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận đã ghi nhận đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu tại hội nghị. Các ý kiến đã đề cập toàn diện đến các nội dung trong Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2019, nhiều ý kiến sát với thực tế, có tính khả thi cao.
Đồng chí Vương Văn Thân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thống nhất sẽ tổng hợp các ý kiến báo cáo Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND quận và chuyển các phòng, ban, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo nhằm tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận trong năm 2019, thiết thực chào mừng 5 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm.
Minh Vịnh
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018