Hội nghị phản biện Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bắc Từ Liêm năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021 -2025

26/11/2020 - 04:48 PM
Chiều ngày 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội Quận năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021 - 2025.
Dự hội nghị có ông/bà: Phạm Hoàng Long – Phó Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Thị Nắng Mai - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận; Vương Văn Thân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo MTTQ, các ông bà 2 Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các phòng, ban, ngành, các đoàn thể quận, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn.
Đã có 19 đại biểu đăng ký phát biểu và đã có 08 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị đại diện MTTQ, các Ban tư vấn của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, đại biểu các phường đã đóng góp vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội năm 2021 và gia đoạn 05 năm 2021 - 2025. Đa số các ý kiến cơ bản đồng tình về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ; dự thảo về mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020; kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó nhấn mạnh: Bố cục, kết cấu văn bản hợp lý; việc đánh giá đúng tình hình, những khó khăn, tồn tại, hạn chế của quận trong năm 2020 và giai đoạn 2016 -2020; dự báo tình hình thời gian tới cũng được chỉ rõ, sát với xu thế phát triển của quận và TP trong những năm tới đây. Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; giai đoạn 2016 -2020 được đánh giá khá đầy đủ, toàn diện. Đặc biệt quận đã triển khai hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 -2020; chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid -19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng góp ý về các nội dung: Báo cáo cần đánh giá ngắn gọn và đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; giai đoạn 2016 -2020; bổ sung thêm số liệu về công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, phòng chống tham nhũng; thống nhất một số kết quả, chỉ tiêu nêu trong báo cáo, phân tích sâu hơn nguyên nhân kết quả đạt được; bổ sung dự báo tình hình để có căn cứ xác định các mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021; giai đoạn 2021 -2025;  đánh giá cụ thể, rõ ràng hơn nữa tồn tại hạn chế, nguyên nhân của tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; giai đoạn 2021 -2025 cần xem xét  một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thu ngân sách, việc công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; giảm hộ nghèo cho hợp lý; việc xây dựng các thiết chế văn hóa và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Ngoài ra, một số ý kiến cũng lưu ý về chỉnh sửa bố cục, một số đề mục trong báo cáo, cách sử dụng ngôn ngữ cần chặt chẽ, ngắn gọn và dễ hiểu hơn…
Ông Vương Văn Thân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Ông Vương Văn Thân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ghi nhận và cảm ơn các ông, bà đại biểu phát huy vai trò trách nhiệm trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. MTTQ Việt Nam Quận sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND Quận để các phòng, ban, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo nhằm giúp HĐND và UBND lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận trong năm 2021 và giai đoạn 2021 -2025. 
Minh Vịnh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019