CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của UB MTTQ TP Hà Nội năm 2013
Hà Nội, 19/02/2013
Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chương trình hoạt động của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2013 như sau:

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chương trình hoạt động của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2013 như sau:

1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

1.1. MTTQ các cấp bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ của MTTQ trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, sửa đổi Luật đất đai năm 2003 và các dự án Luật khác.

1.2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia góp ý kiến vào các dự án luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Luật sửa đổi một số điều Luật Giao thông đường thuỷ nội địa; Luật Đất đai; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Giáo dục Quốc phòng An ninh; Luật Hộ tịch; Luật Việc làm; Luật Tiếp công dân; Luật Hòa giải cơ sở...; đồng thời chủ động tham gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền theo quy định của Luật của HĐND và UBND.

2. Công tác giám sát - phản biện xã hội

2.1. Tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn Thành phố.

2.2. Thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND và UBND cùng cấp tổ chức các cuộc giám sát theo nội dung chương trình năm 2013.

2.3.  Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban MTTQ cấp xã trong công tác tham gia thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong công tác chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường, thị trấn. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban MTTQ cấp dưới trong việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường, thị trấn; tập trung đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật, các công trình dự án đầu tư xây dựng (tập trung là các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới), công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác hoà giải ở xã, phường, thị trấn.

2.4. Uỷ ban MTTQ các cấp chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; những nơi có khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cần chủ động tổ chức giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. 

2.5. Tiếp tục tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là công tác giám sát các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 05 về giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư.

2.6. Giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm một số chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết của Quốc hội.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Đề án 02-212; tăng cường hoạt động của Nhóm nòng cốt; phối hợp với chính quyền, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp và các tổ chức thành viên để tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương và địa phương; tuyên truyền Luật Thủ đô. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cần tập trung hướng về cơ sở, địa bàn các khu dân cư bằng những phương thức phù hợp.

4. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp mình và hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp dưới phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức và đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri.

Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương. Các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh, đồng thời chuẩn bị tốt báo cáo công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền trong các kỳ họp của HĐND.

5. Hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp:

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp cần chủ động ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2013 giữa Thường trực MTTQ, Thường trực HĐND, UBND, đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan, các đoàn thể chính trị xã hội.

- Chủ động xây dựng chương trình hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2013.

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành phố. Phối hợp với Hội đồng Giáo dục pháp luật, các tổ chức thành viên tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các chủ trương chính sách của Thành phố.

- Phối hợp với Hội đồng đặc xá Thành phố tham gia thẩm định, xét duyệt hồ sơ đặc xá năm 2013 theo hướng dẫn của Hội đồng đặc xá Trung ương; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố giám sát các hoạt động tại các trại tạm giam, tạm giữ. Hướng dẫn MTTQ các cấp tăng cường công tác quản lý giáo dục các trường hợp đặc xá về cộng đồng dân cư.

- Tham gia đóng góp vào nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND, các báo cáo tại các hội nghị giao ban của UBND các cấp.

- Tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và các Ban của HĐND. Tổ chức các hoạt động Giám sát độc lập của MTTQ về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch số 05 về quy chế “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư” và phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố tham gia giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tổ chức tuyên truyền, tập huấn, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng gắn với thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật.

Trên đây là những công việc trọng tâm của công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2013. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp căn cứ vào nhiệm vụ và đặc điểm của từng địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với thực tiễn; định kỳ 06 tháng, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban MTTQ Thành phố (qua Ban Dân chủ & Pháp luật) để tổng hợp.

TM. BAN THƯỜNG TRỰCPHÓ CHỦ TỊC

(đã ký)

Nguyễn Xuân Điệp


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 346
Hôm qua: 40,343
Tất cả: 26,884,020