Huyện Ba Vì đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

23/04/2019 - 05:45 PM

Thực hiện Thông tri số 28/TT-MTTW - BTT ngày 02/6/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thông tri số 13- TT/HU ngày 15/5/2018 của Huyện uỷ Ba Vì về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đến MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên.

 

Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ huyện Ba Vì khoá XIII tại Cổng Huyện uỷ.

Để góp phần nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình, nhiệm vụ mới; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân huyện tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, tạo không khí phấn khởi, xây dựng niềm tin trong nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị để chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện để tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khoá XIII với các nội dung phong phú như: Tuyên truyền tại các hội nghị chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, trên Cổng thông tin điện tử của huyện về những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; lịch sử, truyền thống và vai trò của MTTQ Việt Nam; kết quả thực hiện Luật MTTQ Việt Nam 2015; quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 17 CT/TW ngày 04/1/2018 của Ban Bí thư về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tham gia ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và cơ cấu nhân sự của Ủy ban MTTQ khóa mới của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp mình, dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ cấp. Tuyên truyền quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam từ các xã, thị trấn đến Đại hội MTTQ huyện khoá XIII; kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ mới; những điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hoạt động vì người nghèo, hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện,...Tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền bằng hình thức trực quan. 100% các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền trực quan. Toàn huyện căng treo trên 200 băng zôn, khẩu hiệu; trên 2300 cờ các loại tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khoá XIII tại Trung tâm văn hoá huyện, các xã, thị trấn, các khu dân cư và nơi tập trung đông người; tuyên truyền chạy chữ trên Cổng chào Trung tâm văn hoá, thông tin và Thể thao; bảng điện tử khuôn viên sân Huyện uỷ, UBND huyện,... kịp thời phản ánh các nội dung và phương thức đợt sinh hoạt chính trị sinh động, có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư; kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì lần thứ XIII, Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khoá XIII tại các khu dân cư.
Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao huyện; Đài Truyền thanh các xã, thị trấn mở các chuyên mục tuyên truyền từ khi tiến hành Đại hội Mặt trận cấp xã tới Đại hội Mặt trận cấp huyện, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 2019 - 2024; phát trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn hàng nghìn lượt tin, bài tuyên truyền.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện sẽ diễn ra trong 2 ngày 25, 26/4/2019. Trong những ngày này, MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong thời gian diễn ra Đại hội và tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khoá XIII.
Thời gian Đại hội đang đến gần, công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ huyện Ba Vì khoá XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã và đang được triển khai sâu rộng trên toàn huyện. Đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại hội./.
                                                                                      Phan Hoa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”