Huyện Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho các chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2018

30/10/2018 - 05:59 PM
Trong 3 ngày, từ ngày 29/10/2018 đến ngày 01/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với UBND huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 93 học viên là các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
     Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe báo cáo viên truyền đạt, phổ biến các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.
     Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và các biện pháp phòng chống. Qua đó, góp phần tích cực vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
                                                                                Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”