Huyện Mỹ Đức tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

29/10/2018 - 08:43 AM
Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGHU triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung hướng dẫn vào các nội dung sau: Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 99 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tại địa phương, đơn vị; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phòng chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; kết quả xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…
Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) về “Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX”; Thông trị số 15-TT/TU, ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024”; Kế hoạch số 205 – KH/MTTQ-BTT, ngày 21/6/2018 và Hướng dẫn số 63/HU-MTTQ-BTT, ngày 27/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII”; những ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (bổ sung, sửa đổi).
Tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của  MTTQ Việt Nam ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; những điển hình mới; những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào của  MTTQ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày vì người nghèo”...
Thời gian triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) bắt đầu quý III năm 2018 đến quý I năm 2019. Căn cứ Kế hoạch số 13/KH- MTTQ, ngày 15/6/2018 về “Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Mỹ Đức tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”  và Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ ngày 18/6/2018 về “tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thời gian tổ chức Đại hội và điều kiện cụ thể, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị và triển khai công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội một cách phù hợp.
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.431 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018