Huyện Thanh Oai tổ chức giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2019

11/11/2019 - 07:55 PM
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị xã hội; Thông tri số 04/TT-MTTW-BTT ngày 29/6/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát bằng Đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam, ngày 10/10/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-MTTQ-BTT về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.
Theo đó, từ  ngày 28/10/2019 đến 06/11/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã tổ chức giám sát 08 đơn vị UBND các xã gồm: Đỗ Động, Liên Châu, Hồng Dương, Cao Dương, Phương Trung, Cao Viên, Bình Minh, Tam Hưng. Tính đến cuối năm 2019, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Thanh Oai là 802 hộ đạt 1,33% (trong đó số hộ nghèo hưởng bảo trợ xã hội là 324 hộ); số hộ được hưởng chế độ theo Nghị quyết 04 của HĐND TP là 212 hộ. Tổng số hộ nghèo năm 2019 của 8 xã được giám sát là 481 hộ (Trong đó nguyên nhân chủ yếu do ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo; đông con thiếu lao động; đơn thân nuôi con; người cao tuổi; số hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở).
Đoàn giám sát hộ nghèo làm việc tại xã Phương Trung


Đoàn giám sát đã giám sát trực tiếp 481 hộ/481 hộ nghèo của 8 xã. Đề nghị UBND 08 xã xem xét chuyển 52 hộ nghèo sang hộ cận nghèo (02 hộ sang cận nghèo để được hưởng theo Nghị quyết 04 của HĐND TP).
Về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo UBND các xã, thị trấn đã tổ chức rà soát theo hướng dẫn của UBND huyện. Được rà soát từ các thôn, được công khai danh sách rà soát theo quy định. Các đối tượng hộ nghèo đã được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của hộ nghèo theo quy định.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: Về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm chưa thường xuyên. Khi UBND các xã, thị trấn tổng hợp, báo các kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, sau khi hoàn tất quy trình niêm yết công khai, trước khi UBND xã, thị trấn ra Quyết định công nhận kết quả danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chưa kiểm tra, chưa tham mưu với UBND huyện có văn bản thẩm định để UBND các xã, thị trấn tiếp thu ý kiến thẩm định của UBND huyện và trước khi UBND huyện ra Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt hiệu quả trong thời gian tới cần: Tăng cường sự chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề nghị HĐND huyện chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. UBND các xã, thị trấn hàng năm xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và có các giải pháp thiết thực giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các đoàn thể, giúp đỡ các hội viên còn trong danh sách hộ nghèo. Đặc biệt  quan tâm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo Điều 5 của Thông tư 17 và Thông tư 14 sửa đổi bổ sung; đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 04 thường xuyên theo đúng quy định.
Nguyễn Thị Vinh – MTTQ huyện Thanh Oai
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018