CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Kế hoạch "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Hà Nội, 10/05/2010


Thực hiện Kế hoạch số 156/KH – MTTQ ngày 08/3/2007 của Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Kế hoạch số 20/KH – TU ngày 18/1/2007 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống MTTQ các cấp và các Tổ chức thành viên ở Thủ đô như sau:

 

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH – MTTQ ngày 08/3/2007 của Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Kế hoạch số 20/KH – TU ngày 18/1/2007 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống MTTQ các cấp và các Tổ chức thành viên ở Thủ đô như sau:

I/. Mục đích, yêu cầu:

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức của toàn xã hội về tính cấp thiết và tính chiến lược của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và Thủ đô.

2. Gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội VI của MTTQ Việt Nam, Đại hội XIV MTTQ thành phố Hà Nội nhằm phát huy tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

3. Đây là cuộc vận động lớn trong toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội nên phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tập thể, cá nhân “người tốt, việc tốt” có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, xây dựng đời sống văn hóa.

II/. Nội dung thực hiện:

1. Đối tượng học tập và thực hiện cuộc vận động:

-Toàn thể đội ngũ cán bộ MTTQ, các Tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

-Tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động với nhiều biện pháp, hình thức trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô đến từng khu dân cư, hộ gia đình và mỗi người dân.

-Vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia ý kiến với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tập trung đi sâu tuyên truyền, vận động trong trí thức, doanh nhân, người cao tuổi, các tôn giáo, người Hoa, người Việt Nam ở nước ngoài….

2. Nội dung cuộc vận động:

-Tổ chức các đợt học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu, học tập qua những tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc của Hồ Chí Minh” và chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ.

-Tổ chức học tập, trao đổi, thảo luận và bàn biện pháp thực hiện các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm phục vụ Đảng, nhân dân, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. 

- Xây dựng kế hoạch hành động của mỗi tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở Thủ đô.      

III/. Biện pháp tổ chức thực hiện:

1/Ban Tuyên huấn chủ động tham mưu với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố về triển khai công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo thời gian trong hướng dẫn của Thành ủy và Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam..

Kiện toàn, phân công cán bộ làm công tác tuyên truyền về Cuộc vận động của MTTQ thành phố, các quận, huyện, các phường, xã, thị trấn, tổ chức thực hiện đến tận khu dân cư, hộ gia đình và cá nhân mỗi thành viên trong xã hội. Xây dựng và củng cố đội ngũ cộng tác viên để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về Cuộc vận động.

2/Tổ chức triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong nhân dân và trong các tổ chức. Tích cực thực hiện cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; góp phần làm lành mạnh, trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

3/Tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XII ở Thủ đô đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

4/MTTQ các cấp làm tốt công tác phối hợp với các Tổ chức thành viên, các ban ngành cùng cấp; từng ngành, từng lĩnh vực cần kết hợp, quán triệt sâu sắc lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức phấn đấu rèn luyện thường xuyên phù hợp với từng ngành, đơn vị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5/Tham mưu đề xuất về điều kiện, tài liệu, phương tiện để triển khai tốt công tác tuyên truyền, học tập của MTTQ các cấp. Tổ chức hội nghị chuyên đề giới thiệu tám gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ MTTQ các cấp.

Các bước tiến hành:

Kế hoạch thời gian: Cuộc vận động được triển khai từ 3/2/2007 đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng.

+Từ tháng 2 đến hết tháng 6/2007:

Cán bộ MTTQ, các Tổ chức thành viên sẽ tham dự các lớp học tập của thành phố, quận, huyện tổ chức.

-Tổ chức các lớp học tập, tuyên truyền nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hướng dẫn đoàn viên, hội viên, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, động viên đoàn viên, hội viên, CBCNV.

+Từ tháng 6 đến hết tháng 9/2007:

Thực hiện sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ, các Tổ chức thành viên vận động quần chúng nhân dân góp ý cho tổ chức, cơ quan đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức về lĩnh vực đạo đức, lối sống. Hình thức lấy ý kiến qua phiếu và qua tổ chức họp quần chúng nhân dân.

+Từ 2/9/2007 đến hết nhiệm kỳ Đại hội MTTQ thành phố (19/5/2009):

-Mỗi tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng chương trình hành động, tổ chức học tập thảo luận theo các tài liệu hướng dẫn. Cụ thể hóa thành các tiêu chí hoạt động của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên về thực hành đạo đức, lối sống, tác phong công tác trong tổ chức, đơn vị mình.

-Tổ chức triển khai nâng cao chất lượng Cuộc vận động, sơ kết hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhất Bác (19/5). Tổ chức tổng kết gắn với xây dựng Nghị quyết Đại hội XV MTTQ thành phố, hướng tới Đại hội VII MTTQ Việt Nam.

Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các quận, huyện, các Tổ chức thành viên căn cứ chỉ đạo của cấp ủy và kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn cơ sở triển khai tốt hoạt động tuyên truyền và thực hiện Cuộc vận động. Báo cáo tiến độ, kết quả định kỳ 6 tháng, 1 năm về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố (qua Ban Tuyên huấn)./.

Nơi nhận:
-Ban TH UB TW MTTQ Việt Nam       
-TT Ban chỉ đạo T/p
-Ban TG, Ban DV TƯ
-TT MTTQ T/p
-Các TCTV
-TT MTTQ các quận, huyện
-L­ưu VP, Tuyên huấn

Tm/ Ban Thư­ờng trực Uỷ ban MTTQ t/p Hà Nội
Chủ tịch

  

Phạm Lợi


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 336
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,154