CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
Hà Nội, 10/05/2010


Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốgn văn hoá” giai đoạn 2001 -2005 đã được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả thiết thực, từng bước xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, góp phần ổ định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỐ:  41/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006

KẾ HOẠCH
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ”
GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốgn văn hoá” giai đoạn 2001 -2005 đã được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả thiết thực, từng bước xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, góp phần ổ định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô. Phát huy những kết qủ đó, nhằm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyêts đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV, Chương trình “phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Cộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong giai đoạn 2006 -2010, như sau”

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Mục đích

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân Thủ đô; huy đọng sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, mọi nguồn lực xã hội vào việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động là nội dugn quan trọng cảu Chương trình “Phát triển Văn hó và xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 nưm Thăng Long – Hà Nội” là cho phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, phong phú, đồng đều, thực chất là bền vững, được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

2. Yêu cầu

Chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động nhất là chất lượng các mô hình văn hoá (Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Tổ dân văn hoá, Khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa) để các danh hiệu này thực sự là nhgwx điển hình văn hoá trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Cụ thể hó các tiêu chí người  Hà Nội thanh lịch, văn minh thành những quy định, quy ước, nội quy… cụ thể tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống ứng xử, giao tiếp của người Hà Nội.

Củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp thực hiện từ thành phố đến cơ sở; đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức sinh động gắn với những biện pháp cụ thể để triển khai cuộc vận động phù hợp thực tế, đảm bảo tính hiệu quả. Quan tâm xây dựng các thiết chế hoạt động mang tính  hình thức, đối phó, gây lãng phí về thời gian và tiền của.

3. Mục tiêu cụ thể

-Gia đình văn hoá: trên 80% hộ được công nhận Gia đình văn hoá.
Tổ dân phố văn hóa: có 60% tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa.

Khu dân cư văn hóa: có 50% khu dân cư đạt danh hiện Khu dân cư văn hoá.
Làng văn hoá: 40% thôn làng được công nhận Làng văn hoá.
Đơn vị văn hoá: 60% đơn vị (kể cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố) được công nhận Đơn vị văn hoá.

Phấn đấu 100% xã, thị trấn và 60% phường có Nhà văn hóa, Câu lạc bộ, 100% thôn làng hoàn thành và đưa Quy ước Làng văn hoá vào thực hiện.

II. NỘI DUNG

1.Xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”

Trên cơ sở tiêu chí người Hà Nội nêu tạ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV, đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trong các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các đơn vị với những tiêu chí cụ thể. Ban chỉ đạo Thành phố chọn những việc cụ thể để tập trung chỉ đạo, định hướng cho các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” làm nhân tố cơ bản trong xây dựng Gia đình Văn hoá,  Làng văn hoá, Tổ dân văn hoá, Khu dân cư văn hóa, Đơn vị văn hóa. Cụ thể hoá thành các qsuy ước, quy định thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn hoá trong gia đình, tại cộng đồng dân cư (thôn xóm, tổ dân phố…) trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh việ, đơn vị lực lượng vũ trang…

2. Phát triển và hoàn thiện các mô hình văn hoá

a) Nâng cao chất lượng côgn tác xây dựng Gia đình văn hoá

Lấy gia đình làm nền tảng, lấy cộng đồng dân cư, đơn vị hành chính là cơ sở để xây dựng môi trường, nếp sống văn hóa người Hà Nội, khôi phục,kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa gia đình truyền thống của Thăng Long – Hà Nội, gắn với những yêu cầu của  nếp sống công nghiệp, đô thị thời hiện đại.

Chú trọng công tác xây dựng Gia đình văn hoá nhằm tạo tiền đề cơ bản cho việc thực hiện các nội dung khác của cuộc vận động, nhất là trong xây dựng nếp sống văn minh và các mô hình văn hoá. Việc nâng cao chất lượng gia đình văn hoá là yêu cầu hàng đầu đối với Ban chỉ đạo cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm cụ thể hoá các tiêu chuẩn gắn với tiêu chí người Hà nội thanh lịch, văn minh và theo thực tế củ địa phương hướng dẫn Ban vận động Khu dân cư phối hợp với chi bộ, tổ dân phố, thôn xóm để nâng cao chất lượng việc  bình xét gia đình văn hoá. Tiến độ bình xét, công nhận gia đình văn hóa xong trong tháng 10 hàng năm.

b) Chọn lọc và hoàn thiện mô hình các cộng đồng dân cư văn hoá

Tổ dân phố văn hoá: Mô hình tổ dân phố văn hoá đã ổn định, tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại các quận và thị trấn. Cùng với các mô hình văn hoá mang tính đặc thù của từng điạ phương, việc tổ chức đúng quy chế của Bộ Văn hóa Thông tin và tiêu chuẩn do Ban chỉ đạo thành phố ban hành. Việc bình xét, công nhận phải hoàn thành xong trong tháng 10 hàng năm.

Khu dân cư văn hoá: Xây dựng khu dân cư văn hóa theo 6 nội dung của cuộc vận động đã triển khai từ nhiều năm nay. Triển khai tiêu chí cụ thể về xây dựng khu dân cư văn hoá theo hướng dẫn cảu Trung ương, tiến hành bình xét, công nhận khu dân cư văn hoá cấp quận, huyện cho những khu dân cư 3 năm liên tục đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến xong trước ngày 10/11 hàng năm; công nhận khu dân cư văn hóa cấp thành phố cho những  khu sau 2 năm được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá cấp quận,huyện.

Làng văn hoá: Trên cơ sở những tiêu chí đã định hình, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo triển khai xây dựng Làng văn hoá rộng rãi, đều khắp hơn nữa trong giai đoạn 2006-2010. Tổ chức bình xét, công nhận làng văn hoá cấp huyện xong trước tháng 11, cấp thành phố xong trước tháng 12 hàng năm.

Xã, phường, thị trấn văn hoá: Xây dựng tiêu chí dựa trên hướng dẫn của Bộ văn hóa Thông tin, tiến hành xây dựng điểm tại 01 phường ở mỗ quận; 01 xã (hoặc thị trấn) ỏ mỗi huyện. Tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai ở tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

c) Đơn vị văn hoá: Coi xây dựng đơn vị văn hóa là nội dung cơ bản trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ỏ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang… Đặc biệt quan  tâm giáo dục nếp sống văn hoá cho công chức và thanh thiếu niên, chú trọng trogn các trường học. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” do Liên đoàn Lao động Hà Nội phát động. Tổ chức bình xét, đề nghị công nhận đơn vị văn hoá xong trước tháng 12 hàng năm,.

d) Xây dựng các mô hình văn hoá khác: lựa chọn nhân rộng những mô hình có hiệu quả thiết thực. Khuyến khích việc xây dựng “Ký túc xá văn hoá”, “Chợ văn minh”, ‘Tuyến phố văn minh đô thị”… và một số mô hình văn hoá khác do từng địa phương, đơn vị xây dựng.

3. Củng cố và tăng cường các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Tiếp tục duy trì và cải tiến các hình thức tuyên truyền vận độgn cán bộ, nhân dân thủ đô thực hiện các quy ước của thành phố về tổ chức lễ cưới, tang, lễ hội nhằm thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/11/2005

a) Quy ước trang trọng-lành mạnh-tiết kiệm: Tiến hành xây dựng những mô hình cưới phù hợp với điều kiệ kinh tế- xã hội, trình độ văn hoá, tập quán của thủ đô có thể áp dụng phổ biến cho từng khu vực (ngoại thành, nội thành), từng đối tượng (nông dân, công nhâ, cán bộ…). Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa cac hiện tượng tổ chức cưới không lành mạnh, trái quy ước dưới mọi hình thức. Tổ chức một số đám cưới tập thể trong khả năng cho phép gắn liền với những sự kiện văn hoá, xã hội tiêu biểu để góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về tác dụng thiết thực của việc thực hiện quy ước cưới.

b) Quy ước tang: Vận động để hạn chế những lãng phí trong việc tổ chức tang lễ ở khu vực nội thành (quá nhiều vòng hoa, sử dụng nhiều xe đưa tang..) và xoá dần những hủ tục còn tồn tại ở những vùng nông thôn (tổ chức an uống nhiều ngày, chơi cờ bạc…). Vận động tổ chức tang lễ tránh giờ cao điểm; không thuê dàn nhạc tang quá mức cần thiết…

c) Sinh hoạt tín ngưỡng – tôn giáo và lễ hội: Thực hiện đúng những quy định trong bản “hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động tín ngưỡng- tôn giáo tại nơi thờ tự”. Tổ chức lễ hội theo đúng “Quy chế tổ chức lễ hội” do Bộ Văn hoá Thông tin ban hành; ngăn ngừa sự du nhập và hình thành những giáo phái xa lạ với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nghiên cứu và tìm các giải pháp nhằm xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động quản lý điện thờ tư nhân và các hoạt động tín ngưỡng. Tích cực xây dựng các Xứ họ tiên tiến, Chùa tinh tiến.

d) Xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh: chuyển dần hoạt động xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh do UBND các phường, xã, thị trấn để xử lý nghiêm túc, kịp thời theo quy định. Củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động củ các Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh.

e) Duy trì phong trào tổng vệ sinh: phối hợp với các cơ quan vệ sinh môi trường thành phố và quận, huyện thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 04/CT-UB của UBND Thành phố, tiếp tục duy trì thường xuyên phong trào tổng vệ sinh vào buổi chiều thứ sáu (đối với khu vực cơ quan, doanh nghiệp, trường học…) và sáng thứ bảy hàng tuần (đối với các khu vực dân cư) trở thành nề nếp trên 14 quận, huyện… Tuyên truyền, vận động để mọi người dân, mọi gia đình tự giác thực hiện giữ vệ sinh trong gia đình và đường phố, ngõ xóm. Có chế tài xử lý những hành vi làm mất vệ sinh chung.

f) Đẩy mạnh các hoạt động khác nhằm tăng cường xây dựng nếp sống văn minh: Các địa phương, ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì các phong trào đã và đang có những tác dụng tích cực với công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị như: phong trào “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp, Phụ nữ thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nôi công cộng”; “Xây dựng văn hóa xe buýt”; “Xây dựng Nhà trường văn hoá- Nhà giáo mẫu mực-Học sinh thanh lịch” và các phong trào khác.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Duy trì và đổi mới các hình thức tuyên truyền

Thường xuyên tổ chức và đổi mới cac hình thức tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của mọi người có tính cần thiết cung như lợi ích thiết thực, những tác động lớn lao, lâu dài của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân Hà Nội nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống, khẳng định những giá trị  mới, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hoá, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày. Trước mắt tập trung phê phán, loại trừ các hành vi không văn hoá như: nói tục, gây gổ, vứt rác ra đường… chống lai lôi sống thực dụng, cá nhân vị kỷ, coi đồng tiền, đanh vọng hơn tình nghĩa, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội…

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan trung ương, các địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân đang sinh sống, làm việc hoặc tới Thủ đô công tác, tham quan, du lịch chấp hành quy đinh về nếp sống văn hoá người Hà Nội.

2. Công tác chỉ đạo phải bám sát thực tế gắn với các giải pháp thi đua

Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, triển khai cuộc vận độgn phải gắn từng nội dung với việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của từng địa phương, ban ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Gắn kết quả thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, với các tiêu chí thi đua cụ thể trong đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ hàng tháng, hagn quý, hàng năm. Quy trình bình xét phải thống nhất; gắn xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” với Gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn hóa, làng văn hoá, khu dân cư văn hoá.

Củng cố Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp: Thành phố, quận huyện, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn xã là Trưởng ban; ngành Văn hoá Thông tin là Phó ban Thường trực, Mặt trận Tổ quốc là Phó ban. Cấp phường, xã, thị trấn do MTTQ là phó ban thường trực. Các khu dân cư có Ban vận động do Trưởng ban Công tác Mặt trận là Trưởng ban vận động.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị

Mỗi đơn vị có sự chú trọng đến những nội dung khác nhau phù hợp với đối tượng và lĩnh vực hoạt động chuyên môn của minh nhưng không tách rời những nội dung khác của cuộc vận động. Để cuộc vận động được triển khai sâu, rộng, đều khắp; các địa phương, ban ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần có sự phối hợp  chặt chẽ theo yêu cầu công tác, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong các hoạt động. Mặt trận tổ quốc, Ngành Văn hoá Thông tin, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh giữ vai trò nòng cốt trong việc  thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, Liên đoàn Lao động là nòng cốt thực hiện ở các cơ quan đơn vị.

Ban chỉ đạo các phường, xã, thị trấn xét công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, khu dân cư văn hoá, làng văn hoá đề có ý kiến đề nghị thống nhất từ tổ dân phố, thôn làng, ban vận động khu dân cư.

4. Tăng cường đầu tư, đồng thời thực hiện xã hội hoá một cách rộng rãi trong xây dựng các thiết chế và tiến hành các hoạt động văn hoá

Ngoài các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành phải huy động được mọi tiềm năng của các tầng lớp nhân dân vào việc xây dựng các thiết chế văn hoá (Nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, tủ sách, các thiết bị văn hoá...)và tổ chức các hoạt động văn hoá quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là ở những khu vực gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chính quyền chăm lo trợ giúp cho nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

5.Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm nhân điển hình, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

Thực hiện các hình thức phát động phong trào thi đua, tổ chức các hội thi để lôi cuốn mọi lực lượng trong xã hội tham gia thực hiện các nội dung cuộc vận động. Phối hợp thống nhất quy trình, tiến độ tổ chức đăng ký, kiểm tra bình xét các mô hình văn hoá hàng năm. Các cấp công nhận các danh hiệu theo đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đã quy định. Tiến hành sơ kết, tổng kết theo từng thời kỳ; tổ chức các chuyên đề nâng cao chất lượng cuộc vận động, toạ đàm, hội thảo, tập huấn, tham quan để rút kinh nghiệm và tìm các biện pháp triển khai cho thời gian kế tiếp.

Biểu dương khen thưởng xứng đáng các gương điển hình xuất hiện trong quá trình triển khai cuộc vận động, đồng thời, phê phán đúng mức các biểu hiện gây tác động tiêu cực, xây dựng các chế tài xử lý những cá nhân, tập thể không thực hiện những nội dung chủ yếu của cuộc vận động.

Công tác kiểm tra: hàng năm các cấp tiến hành kiểm tra một số đơn vị, cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1.Sở Văn hoá  và Thông tin


Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thành phố có nhiệm vụ: chủ trì phố hợp các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả cuộc vận động; tổ chức và hướng dẫn công tác thi đua, thông tin tuyên truyền. Hướng dẫn các đơn vị cụ thể hoá tiêu chí “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, phù hợp với đặc thù các đơn vị có trọng tâm, trọng điểm.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung cuộc vận động trên địa bàn. Chủ trì phối hợp kiểm tra công tác đăng ký, bình xét, công nhận các mô hình văn hoá. Tham mưu để UBND Thành phố ký liên tịch, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân,ngày hội đại đoàn kết toàn dân hàng năm. Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, dự thảo báo cáo sơ kết , tổng kết cuộc vận động báo cáo Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác được phân công.

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Thành Phố

Hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố các quận, huyện phối hợp với các UBND cùng cấp chỉ đạo việc thực hiện cơ cấu :MTTQ là thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cấp phường, xã, thị trấn; chủ trì vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở  khu dân cư. Chủ trì tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân và ngày hội đoàn kết toàn dân vào ngày 18/11 hàng năm ở cơ sở, bám sát nội dung cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của thành phố. Đề xuất cơ chế phối hợp đánh giá, công nhận của thành phố để Ban vận động các cấp tổ chức bình xét, công nhận khu dân cư văn hoá theo 6 nội dung đã quy định. Phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đẩy mạnh phong trào “Người tốt ,việc tốt”; duy trì phong trào biểu dương các gương “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

3.Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ

Phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Thành phố có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh côgn tác tuyên truyền về nội dung cuộc vận động, tập trung xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” để triển khai rộng rãi trên địa bàn thủ đô.

4.Thường trực Ban thi đua-khen thưởng thành phố

Phối hợp gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với cuộc vận động “Người tốt việc tốt”; phối hợp trong việc đánh giá các danh hiệu thi đua. Tổng hợp hồ sơ, tổ chức thẩm định, xét duyệt kịp thời các hình thức khen thưởng trên cơ sở Luật thi đua- khen thưởng và những quy định của thành phố để khuyến khích, động viên, nhân rộng các mô hình, điển hình văn hoá trong quá trình triển khai cuộc vận động. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, nghi thức ngày lễ, hội nghị, đón nhận các danh hiệu… theo đúng những quy định của Nhà nước, Thành phố.

5. UBND các quận, huyện

Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, các cấp chính quyền, các ban nhành, MTTQ và các đoàn thể ở dịa phương trong quá trình đẩy mạnh cuộc vận động. Củng cố ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở các cấp và đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động hàng năm, có những chính sách ưu tiên cho quá trình xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Đảm bảo kinh phí hoạt dộng của ban chỉ đạo quận, huyện; phân bổ kinh phí kịp thời cho Ban chỉ đạo phường, xã, thị trấn. chỉ đạo kiện toàn ban  chỉ đạo cấp phường, xã, thị trấn và ban vận động ở các khu dân cư đẻ phát huy, đẩy mạnh phong trào từ cơ sở; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ việc xây dựng các thiết chế và sinh hoạt văn hoá, các cuộc vận dộgn xã hội ở địa phương.

6. Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Chủ trì tổ chức phong trào xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình văn hoá; duy trì phong trào “Vì môi trường xanh sạch đẹp, Phụ nữ Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”. Nhân rộng các “Đoạn đường tự quả” do Chi hội liên hiệp Phụ nữ cơ sở đảm nhiệm.

7. Liên đoàn Lao động Thành phố

Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVC-LĐ thủ đô” trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện…Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động theo tiêu chí: “Tiên tiến – Sáng tạo; Đoàn kết - kỷ cương; Giữ gìn môi trường; Thanh lịch – Nhân ái”. Xây dựng nhiều “Đơn vị văn hoá” làm nòng cốt trong phong trào thi đua của khối cơ quan , xí nghiệp, trường học. Chú trọng xây dựng văn hóa công chức gắn với cải cách hành chính. Chủ trì phối hợp với thưòng  trực ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp thống nhất quy trình tổ chức việc đăng ký đánh giá, kiểm tra, bình xét danh hiệu “Đơn vị văn hoá” để đề nghị UBND các cấp (quận, huyện, thành phố) công  nhận danh hiệu này hàng năm.

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố

Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện xung kích đi đầu xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” găn với một số phong trào xây dựng nếp sống văn minh và các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo tiêu chí “Tuổi trẻ Thủ đô sức khoẻ, trí tuệ- đoàn kết, sáng tạo-thanh lịch, tình nguyện”. Vận động đoàn viên thanh niên thực hiện dquy ước  cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Phối hợp với ngành Văn hoá Thông tin, các cơ quan truyền thống  đại chúng tổ chức và nhân rộng các mô hình cưới theo định hướng của “Quy ước cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm”.

9. Hội Cựu chiến binh Thành phố

Vận đọng các hội viên và cựu chiến binh phấn đấu thực sự là những gương sáng trong cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp… trong xây dựng đời sống  văn hoá ở cơ sở và ở các vị trí công tác với tinh thần “ Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”

10. Hội Nông dân Thành phố

Chủ trì nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Người nông dân Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại” theo 5 tiêu chí mà hội đề ra: tích cực nâng cao trình độ; năng động trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc; đoàn kết cộng đồng và tuân thủ pháp luật.

11. Sở Giao thông công chính

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các địa phương, ngành, đoàn thể trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; nâng cao năng lực giao thông; trật tự hè; đường phố và những hoạt động khác nhằm đảm bảo cảnh quan của thành phố xanh - sạch - đẹp…

12.Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Duy trì, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Văn hoá xe buýt”. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục kiểm tra, giám sat đối với đội ngũ phục vụ xe buýt về ý thức chấp hành Luật giao thông, các quy định của doanh nghiệp trong vận chuyên hành  khách công cộng băng xe buýt và thái độ phục vụ hành khách…

13.Sở Y tế

Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Bệnh viện tình thương-Khoa, Phòng văn hoá” theo tiêu chí do ngành đề ra, chú ý nâng cao y đức người thầy thuốc “Thầy thuốc như mẹ hiền” trong khám,chữa bệnh. Phòng ngừa  và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, nhất là đại dịch HIV/AIDS. Xây dựng các phường, xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; phối hợp với ngành Văn hoá Thông tin lồng ghép các tiêu chí về sức khoẻ (gia đình, làng, tổ dân phố sức khoẻ) và tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hoá và cộng đồng dân cư văn hóa nhằm từng bước nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

14.Sở Giáo dục và Đào tạo

Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Nhà trường văn hóa- Nhà giáo mẫu mực- Học sinh thanh lịch”. Nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, chú trọng việc giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá cho đội ngũ giáo viên, học sinh; đào tạo thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá tri văn hoá truyền thống của dân tộc, của Thăng Long- Hà Nội và văn minh nhân loai; biết giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình, cộng đồng, môi trường và xã hội. Trước mắt giáo dục các hành vi ứng xử văn hoá ỏ gia đình, nhà trường, nơi công cộng (không nói tục, chửi bậy, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi….)

15.Sở Thương mại

Mở rộn xây dựng và nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị, vận độgn thực hiện nếp sống văn hoá trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

16. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán chi tiêu, thanh quyết toán theo chế độ quy định; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí hàng năm trình UBND Thành phố phê duyệt.

17. Sở Thể dục Thể thao

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân ren luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển các loại hình thể thao quần chúng. Phối hợp với ngành Văn hóa Thông tin lồng ghép các tiêu chí gia đình thể thao vào tiêu chuẩn công nhận gia đình  văn hóa. Phối hợp với ngành Văn hoá Thông tin và UBND quận, huyện, triển khai trung tâm , điểm văn hoá thể thao ỏ thôn làng.

18. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Xây dựng và triển khai các giải pháp  để thực hiện tốt pháp lệnh dân số; chăm lo tới sự phát triển về thể chất, trí tuệ và tinh thần của trẻ em. Phối hợp với ngành Văn hoá Thông tin triển khai nội dung hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục trong gia đình, côgn tác xây dựng gia đình văn hoá. Tôn vinh các gia đình văn hoá nhân ngày “Gia đình Việt Nam” (28/6) hàng năm.

19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ động phối hợp với Công an và các Ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội. Tích cực thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi nạn ma tuý, mại dâm, người lang thang.

20. Các ngành đoàn thể khác

Các ngành, đoàn thể, đặc biệt là các ngành, đoàn thể có liên quan đến các vấn đề : xây dựng đô thị, quy hoạch và các hoạt động liên quan khác…cần đẩy mạnh, nhân rộng các phong trào văn hoá, cuộc vận động đã được triển khai trong ngành nhất là công tác xây dựng con người theo những tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh mà Thành phố đã định hướng.

21. Các cơ quan báo đài của Thành phố

Xây dựng chuyên mục, dành nhiều thời lượng phản ánh sinh động các nội dung cuộc vận động. Phát hiện, nêu gương các điển hình văn hóa và nhắc nhở phê phán những lối sống xa lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, của người Hà Nội. Định hướng, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi người trong xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoà kết xây dựng đời sống  văn hóa” là một cuộc vận động văn hoá lớn mang tính chất lâu dài, có ý nghĩa chính trị- xã hội sâu sắc, quan trọng, góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV vào cuộc sống. Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Thành phố yêu cầu các cấp chính quyền, các ban, ngành, đề nghị MTTQ và các đoàn thể củ thành phố căn cứ nội dung kế hoạch của thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, nghiêm túc thực hiện để cuộc vận động co tác dụng thiết thực trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô giai đoạn 2006-2010.

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
Phó chủ tịch


Ngô Thị Thanh Hằng


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 359
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,140