CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

Lịch sử phát triển

Ngày 18/11/1930, ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam
Hà Nội, 30/11/2011

Như chúng ta đều biết: Cương lĩnh vắn tắt và sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã xác định: Cách mạng Việt Nam là...


Xem tiếp
Vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hà Nội, 12/05/2010

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể...


Xem tiếp
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hà Nội, 12/05/2010

Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18-11-1930.


Xem tiếp
Biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hà Nội, 12/05/2010

Biểu trưng hình tròn tượng trưng cho khối thống nhất dân tộc chung mục đích xây dựng một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nền biểu trưng...


Xem tiếp
Giai đoạn 1996-2000: Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tiến mạnh sang thế kỷ XXI
Hà Nội, 12/05/2010

Năm 1996 là năm tiến hành Đại hội lần thứ VIII của Đảng tại Thủ đô. Đại hội đã tổng kết 10 năm đổi mới và khẳng định đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng còn...


Xem tiếp
GĐ 1986-1996: MTTQ thành phố Hà Nội trong thời kỳ thủ đô bước vào thực hiện đường lối mới của Đảng
Hà Nội, 12/05/2010

ừ cuối những năm 70 đầu 80 trở đi, cũng như cả nước Hà nội ở trong tình hình khó khăn phức tạp chưa từng có: kinh tế phát triển chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả đều thấp; dân...


Xem tiếp
GĐ 1975-1985: MTTQ thành phố Hà Nội trong thời kỳ cả nước bước vào chặng đầu thời kỳ đi lên CNXH
Hà Nội, 12/05/2010

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc toàn thắng, cả nước cùng bước vào thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thủ đô Hà Nội có nhiệm vụ cơ bản là đẩy mạnh cuộc cách mạng...


Xem tiếp
Giai đoạn 1965-1975: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội với nhiệm vụ xây dựng CNXH trong chiến tranh
Hà Nội, 12/05/2010

Từ năm 1965 nhân dân Hà Nội phải xây dựng Thủ đô trong điều kiện miền Bắc có chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhất là từ giữa năm 1966 đế quốc Mỹ trực tiếp đánh phá Hà Nội bằng...


Xem tiếp
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 324
Hôm qua: 40,343
Tất cả: 26,884,030