CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
GĐ 1986-1996: MTTQ thành phố Hà Nội trong thời kỳ thủ đô bước vào thực hiện đường lối mới của Đảng
Hà Nội, 12/05/2010
ừ cuối những năm 70 đầu 80 trở đi, cũng như cả nước Hà nội ở trong tình hình khó khăn phức tạp chưa từng có: kinh tế phát triển chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả đều thấp; dân số tăng quá nhanh; sau tổng điều chỉnh giá – lương-tiền (9-1985) tình hình càng nghiêm trọng. Trong tình hình đó, Hà Nội quán triệt tinh thần đổi mới được chỉ ra ở Đại hội VI (12-1986) của Đảng đã xác định nhiệm vụ của Thủ đô là tiến hành đổi mới toàn diện trong đó đổi mới kinh tế cần được tập trung trước tiên nhằm ổn định tình hình sản xuất, kinh tế - xã hội và từng bước giải quyết những khó khăn trong đời sống nhân dân toàn thành phố.

Trên cơ sở nhiệm vụ của thành phố, Đại hội lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã xác định nhiệm vụ chung trong công tác của mình thời kỳ này là : phát huy truyền thống yêu nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, tích cực đổi mới công tác Mặt trận góp phần xững đáng vào việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội và đời sống người dân thủ đô. Nhằm từng bước thực hiện nhiệm vụ chúng, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã đề nghị ra 6 nhiệm vụ cụ thể là : phát huy quyền làm chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Thủ đô; vận động nhân dân thực hiện các chính sách xã hội và văn hoá; vận động nhân dân xây dựng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Thủ đô với nhân dân thế giới, góp phần tíhc cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ hoà bình; mở rộng và xây dựng, tích cực đổ mới phương thức hoạt động và xây dựng củng cố Mặt trận cơ sở - giúp các đối tượng quần chúng lập các tổ chức của họ, thu hút mọi lực lượng, cá nhân vào Mặt trận.

Trong tình hình kinh tế- xã hội có nhưng khó khăn gay gắt, mọi người đều phải vật lộn với cuộc  sống hàng ngày, do vậy công tác Mặt trận có nhiều khó khăn. Nhận rõ điều này, Thành uỷ đã quán triệt và vận dụng chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương về công tác Mặt trận, chỉ đạo hoạt động của địa bàn kinh tế - xã hội, văn hoá ở cơ sở làm mục tiêu, đồng thời gắn liền với quyền lợi trực tiếp của quần chúng. Thành uỷ ra chỉ thị 07 giao trách nhiệm cho Mặt trận phố hợp với các lực lượng ở địa bàn dân cư tiến hành cuộc vận động vệ sinh sạch đẹp, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống mới. Mặt trận phát huy vai trò thực hiện việc xây dựng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tổ chức và hệ thống Mặt trận được quan tâm lãnh đạo củng cố và tăng cường tổ chức Mặ trận từ cơ sở tới quận, huyện và thành phố, hầu hết tiến hành đại biểu đều kỳ đúng thời gian và tổng kết kịp thời công tác Mạt trận. Thành uỷ lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Thành phố. Đại hội kịp thời chỉ ra nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể chủ Mặt trận Tổ quốc Thành phố trong thời kỳ đầu đổi mới, làm đà cho công tác Mặt trận giành đựoc những thành tích mới trong thời gian tiếp theo.

Có sự lãnh đạo thường xuyên của Thành uỷ, tổ chức Mặt trận toàn thành phố đã giành nhiều kết quả tốt đẹp trong hoạt động của mình. Uỷ ban Mặt trận các cấp đã có nhiều tiến bộ trong việc vận động và tổ chức thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, vận động nhân dân góp ý kiến xây dnựg báo cáo chính trị của Đại hội các cấp của Đảng, phê bình đảng viên, góp ý kiến xây dựng các đạo luật, cùng chính quyền thực hiện tốt Luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng quy chế quan hệ làm việc giữa Mặt trận và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, thúc đẩy các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời khiếu tố, khiếu nại của nhân dân. Cùng tổ chức Đảng, chính quyền các cấp  xây dựng chương trình thực hiện chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra.

Hướng mạnh công tác Mặt trận về cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã  tích cực động viên nhân dân tự bỏ vốn kinh doanh sản xuất dịch vụ, xây dựng các xí nghiệp tư nhân, phát triển kinh tế gia đình. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì cuộc vận động gửi tiền tiết kiệm, mua công trái và kết quả các cuộc vận đông đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu và Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về mua công trái xây dựng Tổ quốc. Ở cơ sở đã xây dựng được  Ban công tác Mặt trận ở cụm dân cư và thôn xóm. Nhiều nơi dưới Ban công tác Mặt trận đã có Tổ công tác Mặt trận, dưới tổ có nhóm tình nghĩa tập hợp được tất cả các hộ gia đình vào tổ chức cơ sở của Mặt trận. Do đó ở nhiều phường, xã trên thực tế công tác Mặt trận là tổ chức quần chúng mạnh nhất ở cơ sở. Nét nổi bật trong hoạt động của Mặt trận ở phường, xã là chăm lo tổ chức đời sống xã hội ở cụm đầu dân cư: sửa sang đường đi, đào thêm giếng nước, hoà giải nội bộ, giúp đỡ nhau trong vụ giáp hạt, thiên tai, thực hiện nếp sống mới, xây dựng quỹ bảo thọ chăm sóc người già, tổ chức phong trào Con trung hiếu, cháu thảo hiền; Dâu hiền, con thảo cháu ngoan… Mặt trận các cấp đã cùng chính quyền cơ sở tiến hành công khai hoá việc tuyển quân hàng năm, vận động nhân dân xây dựng các ngôi nhà tình nghĩa, cánh đồng tình nghĩa, phong trào vì chiến sĩ biên giới và hải đảo đều đạt kết quả tố. Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm nòng cốt vận động dân Thủ đô duy trì truyền thống đền ơn trả nghĩa chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ. Mặt trận các cấp đã có chương trình kế hoạch vận động nhân dân giữ gìn về sinh sạch đẹp, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Thành phố các cấp đã cùng chính quyền động viên cac nhà tư sản nói riêng và những người có vốn, có kỹ thuật đứng ra lập các cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân hoặc liên doanh liên kết giữa họ với nhau hoặc giữa họ với các tổ chức kinh tế kỹ thuật của thành phố. Công tác này tuy mới ở thời gian đầu nhưng đã khơi dậy được một nguồn lực sản xuất đáng kể mà đã từ lâu gần như bị quyên lãng thậm chí bị thành kiến. Các tổ chức Mặt trận ở ngoại thành cũng tham gia khích lệ, tổ chức đa dạng các thành phần kinh tế, sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, khuyến khích các hộ biết làm giàu chính đáng. Những hộ biết tổ chức sản xuất kinh doanh, những hộ làm giàu ngày càng tăng theo thời gian đổi mới.

Tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô đã có số khá đông chao đảo trước những khó khăn, khủng hoảng của thành phố thời gian trước đổi mới, nay họ đã lấy được thăng bằng và hăng hái trong lao động sáng tạo của mình. Có được kết quả đó, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã đóng góp công sức cùng các cơ quan khác của thành phố tổ chức, động viên , giáo dục đội ngũ trí thức Thủ đô rèn luyện lập trường tư tưởng biết nhìn nhận, đánh giá thời cuộc một cách khoa học; rèn luyện phogn các và ý chí trong công tác và nhận rõ vị trí của mình trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới. Tuỷ đời sống của đa số trí thức còn khó khăn, điều kiện làm việc còn thiếu thốn nhưng hướng đi và hiệu quả công tác của họ đã khá hơn trước. Điều mong muốn của trí thức Thủ đô vẫn là được đánh giá đúng và sử dụng hết năng lực của mình trong sự nghiệp chung của Thủ đô.

Vào thời kỳ đổi mới, hoạt động của các tôn giáo ở Thủ đô cũng có nhiều nét mới. Hoạt dộng cảu các tín đồ Phật giáo, Tin lành và Cao đài có phần nhọn nhịp hơn, bên cạnh một số hoạnt động có màu sắc mê tín, nhìn chung hoạt động của các đạo này vẫn theo chiều hướng tố. Mặt trận Tổ quốc Thành phố, đặc biệt ở các cơ sở, đã tham gia cùng chính quyền  và nhân dân tu tạo những nới hành đạo, nhất là ở những cơ sở được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử. Những hoạt động này còn mang nét đặc sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia vận động đồng bào Thiên chúa, đã góp phần đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới của giáo dân.

Tình hình người Hoa trong thời kỳ đổi mới ở Hà Nội nhìn chung đi vào thế ổn định theo các bước thắng lợi của cách mạng Việt Nam và quan hệ quốc tế và khu vực Đông Nam Á. Mặt trận Tổ quốc Thành phố vẫn thường xuyên góp phần động viên, hưóng dẫn người Hoa tham gia các phong trào lao động sản xuất, xây dựng khối phố văn minh sạch đẹp của nhân dân Thủ đô và các hoạt động chính trị - xã hội khác cũng như làm các nghĩa vụ công dân. Đời sống người Hoa được ổn định và nâng cao hơn.

Năm 1986 sự nghiệp đổi mới mở ra, từ quan niệm cũ, cơ chế cũ chuyển đổi thành quan niệm mới, cơ chế mới, cơ chế mới là cả một quá trình đấu tranh gay go, phức tạp. Suốt hơn 5 năm đầu đổi mới (1986-1991) là thời gian khó khăn , thử thách gay gắt của tư tưởng đổi mới. Mặc dầu trong tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng đến giữa năm 1991, sự nghiệp đổi mới của đất nước bắt đầu giành được những thắng lợi quan trọng và không ngừng phát triển. Từ đây công tác Mặt trận cũng đòi hỏi phải được đổi mới hơn nữa để góp phần vào bước tiến chung của Thủ đô và đất nước trong sự nghiệp đổi mới.

Đổi mới càng đi vào chiều sâu, hơn lúc nào hết, mặt trận tư tưởng phải được đặc biệt chú trọng. Lúc này Mặt trận Tổ quốc Thành phố  xác định: phải thường xuyên nắm vững diễn biến tư tưởng của nhân dân, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị làm cho nhân dân hiểu biết các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thấy hết thực trạng tình hình khó khăn của đất nước, cảnh giác với âm mưu phá hoại, xuyên tạc của địch nhằm củng cố, giữ vững ý thức và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội ở Thủ đô. Đồng thời Mặt trận phải ra sức vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Tổ chức có hiệu quả phong trào cách mạng của nhân dân, đặc biệt là thông qua phong trào “nhân dân tự quản”. Phát động  rộng rãi nhân dân tham gia tích cực vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt trận cũng đấu tranh với các tệ nạn xã hội. Do đó Mặt trận các cấp hết sức quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức tốt các hoạt động thực hiện chính sách xã hội. Trong công tác quần chúng, Mặt trận phải làm tốt công tác tôn giáo vận trong tình hình mới, chính sách dân tộc của Đảng. Đi liền với những công tác trên đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới và kiện toàn tổ chức hệ thống Mặt trận.

Từ Đại hội lần thứ XI (1-1989) đến đại hội lần thứ XII (5-1994) Mặt trận Tổ quốc Thành phố, trong 5 năm, hệ thống tổ chức và hoạt động của Mặt trận đã có nhiều đổi mới, tạo ra năng lực lớn để Mặt trận  các cấp của thành phô hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Trong thời gian này, tổ chức thành viên của Mặt trận Thành phố từ 18 đã phát triển tới 28 thành viên. Hệ thống Mặt trận được củng cố từ thành phố đến cơ sở, 1.588 Ban công tác Mặt trận cụm dân cư. Hơn 10.500 cán bộ Mặt trận các cấp được tập huấn  công tác. Hoạt động của Mặt trận thiết thực hơn và được duy trì thường xuyên. Trên cơ sở đội ngũ cán bộ Mặt trận phát triển rộng khắp à hoạt động nềnnếp nhất từ trước tới nay, Mặt trận đã góp phần làm tốt công tác tư tưởng trong nhân dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô. Phát huy dân chủ, xây dựng và bảo vệ Đảng và chính quyền nhân dân, Mặt trận làm tốt các công tác như tham gia vào quá trình tổ chức bầu cử các cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp; vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng páp luật và thực hiện pháp luật, cũng như phản ánh những ý kiến chính đáng của nhân dân với cơ quan Nhà nước; thực hiện giám sát đối với các cơ quan chính quyền và đại biểu dân cử. Từ tháng 3-1992, các Ban Thanh tra nhân dân dược thành lập ở cơ sở và đặt dưới  sự chỉ đạo của Mặt trận thì công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận càng quan trọng. Toàn thành  phố có 224 xã, phường, thị trấn đều đã thành lập được Ban Thanh tra nhân dân và đi vào hoạt động. Ban Thanh tra nhân dân không đối trọng với Uỷ ban nhân dân, với các cơ quan Nhà nước mà thông qua giám sát, sẽ cùng với chính quyền góp phần đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực hiện, đảm bảo thực hiện quyền dân chủ của mỗi công nhân, góp phần tăng cường kỷ cương, pháp luật của Nhà nước, giáo dục động viên mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Mặt trận thành phốvà các tổ chức thành viên đã chủ động góp phần phát huy dân chủ, xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân vững mạnh thông qua việc tham gia vào quá trình tổ chức bầu  cử các cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp; tổ chức vận động nhân dân tham gia vào các hoạt dộng xây dựng chính quyền, xây dựng và thực hiện pháp luật; duy trì mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với các đại biểu dân cử với nhân dân; phản ánh kịp thời những ý kiến chính đáng của nhân dân với các cơ quan Nhà nước. Năm 1989. Mặt trận các cấp đã giới thiệu 2 vạn người ra ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp, vận động 99,10% cử tri đi bỏ phiếu, bầu được 119 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, 772 đại biểu hội đồng nhân dân quận huyện và 11.674 đại biểu Hội đồng nhân dân xã phường, thị trấn. Mặt trận đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công  cuộc bầu cử Quốc hội khoá IX với 99,23% cử tri đi bầu, bầu đủ 20 đại biểu Hà Nội. Việc giám sát đối với các cơ quan Nhà nước và đại biểu dân cử được thường xuyên chú ý. Từ năm 1989 đến tháng 5-1994, Mặt trận đx đề nghị bãi nhiệm 141 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp vì họ không còn đủ tư cách. Thanh tra nhân dân thời gian này đã phát hiện 1.779 vụ việc góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực ở cơ sở. Mặt trận các cấp của thành phố  đã tổ chức được 2.723 buổi họp đại biểu nhân dân với 1.245.400 người tham gia đóng góp 34.000 ý kiến, góp phần xây dựng hàng chục dự luật, đặc biệt đã động viên và tổ chức cho nhân dân góp ý kiến xây dựng dự thảo Hiến pháp 1992 có kết quả tốt. Mặt trận đã tổ chức nhiều phong trào thi đua nhằm thực hiện những mục tiêu kinh tế-xã hội của Thành phố. Phong trào “nhân dân tự quản” do Mặt trận phát động sau Đại hội lần thứ XI được duy trì có kết quả, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ năm 1992 phong trào của các tổ chức thành viên Mặt trận gắn với phong trào “người tốt việc tốt” càng phát huy hiệu quả. Mặt trận tổ chức hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã đóng góp được 4 tỷ 514 triệu đồng, tặng 7.456 sổ tiết kiệm tình nghĩa, sửa chữa 1.195 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, trị giá 1tỷ 900 triệu đồng; đỡ đầu nuôi dưỡng 208 mẹ liệt sĩ, 272 con liệt sĩ, xây dựng 57 bia tưởng niệm, tu sửa 77 nghĩa trang; đóng góp 1 tỷ 200 triệu đồng và nhiều hiện vật giúp đỡ người bị thiên tai tại các tỉnh khác.

Mặt trận đã tích cực hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ an ninh thành phố, Mặt trận các cấp đã thành lập được 2.216 tổ hoà giải với 7.859 tổ viên, đã hoà giải 12.030 vụ mâu thuẫn, góp phần tăng cường đoàn kết xóm phố. Mặt trận phối hợp với công an giáo dục, ngăn ngừa tội phạm, 10.243 người được giúp đỡ trong đó Mặt trận trực tiếp giúp đỡ 1.382 người. Giáo dục 1.013 người nghiện hút, 375 gái mại dâm, giúp đỡ 1.200 người có việc làm và không tái phạm. Từ 1990-1994, đã vận động đógn góp được 2 tỷ 154 triệu đồng xây dựng quỹ an ninh nhân dân.

Mặt trận cùng các đoàn thể có nhiều hình thức vận động và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo: tín chấp giúp 54.186 hộ vay 39 tỷ 808 triệu đồng để phát triêể sản xuất, mở mang ngành nghề, giảm hộ nghèo xuống dưới 4%. Mặt trận đã động viên 400.219 hộ đăng ký xây dựng nếp sống văn minh – gia đình văn hoá, sau 2 năm có 304.015 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Mặt trận đã phối hợp vận động nhân dân được 16 tỷ345 triệu đồng để tu sửa các công trình phúc lợi, sửa sang 599 km đường làng, 8.010 điểm điện, nước công cộng, 200 phòng học và trạm xá. Mặt trận triển khai  có kết quả các cuộc vận động Dân số - kế hoạch hoá gia đình. Phong trào phụ lão mẫu mực được Mặt trận quan tâm và phát triển mạnh, rộng khắp, ở 223 cơ sở và 9 quận, huyện đều có câu lạc bộ người cao tuổi và có 3 câu lạc bộ  được gia nhập Hiệp hội quốc tế những người cao tuổi của Liên hiệp quốc (FIAFA). Công tác vận động các tôn giáo và người Hoa được Mặt trận thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt. Các tôn giáo ở Hà Nội đã thực sự coi Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Thủ đô là nơi tin cậy.

Thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới, Mặt trận Thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực.Mặt trận đã làm việc với đoàn đại biểu Mặt trận Lào yêu nước, Hội nghị hiệp thương chính trị đoàn Trung Quốc. Mặt trận đã tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết ủng hộ cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc của các nước trên thế giới. Mặt trận vận động đồng bào Thủ đô ủng hộ nhân dân thuộc Liên Xô trước đây 600 triệu đồng, và mở cuộc vận động 10.000 tấn gạo tặng nhân dân Cu ba được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, nhân dân Hà Nội đã ủng hộ 10 tỷ 600 triệu đồng trong hai đợt (1992 và 1994).

Cũng trong thời gian này, Mặt trận Tổ quốc Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 8B của Ban chấp hàn Trung ương Đảng, tăng cường giữa Đảng và nhân dân và Nghị quyết dân tộc và tăng cường giữa Chính trị (11-1993) về Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất. Thành tựu trên cũng phản ánh kết quả  của quá trình Mặt trận Thành phố thực hiện Nghị quyết 8B của Trung ương và 07 của Bộ Chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Mười năm đầu của sự nghiệp đổi mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Nội có nhiều tiến bộ vượt bậc. Trước hết tổ chức Mặt trận các cấp đã  có bước phát triển sâu rộng đến từng cụm dân cư, hệ thống cán bộ Mặt trận được kiện toàn, nhất là ở cơ sở và thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ. Mặt trận đã chú trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước, xây dựng pháp luật, góp phần củng cố chính quyền vững mạnh, giữ vững khối đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng, giữ vững ổn định chính trị. Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân Thủ đô thực hiện có kết quả cao chương trình kinh tế - xã hội. Đặc biệt sôi động là cuộc vận động của Mặt trận nhằm thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc các đối tượng chính sách, phục vụ dân sinh và ủng hộ nhân dân Cuba. Thời gian này công tác phụ lão và phong trào phụ lão được Mặt trận các cấp rất quan tâm đã phát triển mạnh. Qua đó đã phát huy được vai trò của lực lượng phụ lão đối với các hoạt động chính trị xã hội đồng thời mở rộng được sự quan tâm của xã hội đối với người cao tuổi.

Thời kỳ 1986-1996, công tác Mặt trận có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả tốt nhưng cũng còn tồn tại nhiều vấn đề cần được tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh hơn. Nhiều cấp uỷ Đảng và chính quyền của Thành phố chưa thật sự có nhận thức đúgn và chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng  nói chung và công tác mặt trận nới riêng. Các cấp uỷ thường đưa cán bộ sắp về hưu sang công tác Mặt trận, họ không được đào tạo về công tác Mặt trận, không được quy hoạch. Số đông cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính quyền của Thành phố chưa được quán triệt và thấm nhuần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương về công tác Mặt trận, do đó họ coi nhẹ công tác Mặt trận, cho Mặt trận là tổ chức tượng trưng, có cũng như không có cũng được. Bài học số một được Đại hội VI của Đảng tổng kết là lấy dân làm gốc trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng chưa được cán bộ Đảng, chính quyền và Mặt trận của Thảnh phố thật sự thấm nhuần. Tổ chức Mặt trận các cấp, các thành viên của Mặt trận chưa được quán triệt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương một cách đầy đủ nên không thấy rõ được vị trí vai trò của Mặt trận các cấp của thành phố chưa làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, cũng như kết hợp thống nhất hành động của các thành viên Mặt trận. Có đàon thể, nhiều tổ chức thành viên Mặt trận chỉ thấy và thực hiện mối quan hệ với Đảng và chính quyền, không thấy rõ mối liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố. Các mối quan hệ này chưa được các cấp Mặt trận đề xuất, xây dựng thành các quy chế ổn định, hợp lý. Bộ máy chuyên trách công tác Mặt trận thưògn xuyên thiếu và yếu.Uỷ ban Mặt trận cơ sở chưa được xây dựng kiện toàn đúng mức, chưa  có quy chế hoạt động rõ ràng, tổ chức Mặt trận   làm chân rết xuống sâu các nhóm dân cư và từng người chưa được xây dựng nhiều. Uỷ ban Mặt trận các cấp còn chậm đổi mới về phương thức hoạt động, còn hành chính, mệnh lệnh, nặng về hội họp giấy tờ mà thiếu phối hợp kết hợp giữa các thành viên Mặt trận, thiếu làm công tác vận động cá biệt. Do những hạn chế trên mà Mặt trận Tổ quốc chưa thực sự là đại diện cho quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, chưa mạnh dạn đấu tranh chống các hiện tượng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân; chưa tập hợp hết các lực lượng vào Mặ trận làm cho Mặt trận chưa thật sự mở rộng. Những hạn chế đó trước tiên Thành uỷ phải rút kinh nghiệm trong lãnh đạo công tác mặt trận. 

Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 255
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,815,339