Một số kết quả nổi bật phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của quận Hà Đông năm 2019

07/01/2020 - 03:13 PM
Năm 2019, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết đô thị văn minh" trên địa bàn quận Hà Đông tiếp tục được triển khai nghiêm túc, bài bản và đạt nhiều kết quả khá nổi bật.
Ngay từ đầu năm, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung phong trào; kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban vận động quận; hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo Nghị định 122/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các phường triển khai xây dựng các quy ước tổ dân phố văn hóa, yêu cầu bổ sung các nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng; lồng ghép nội dung tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc thực hiện Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giai đoạn 2016-2020"; Thông tri số: 08-TTr/QU ngày 20/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" trên địa bàn quận Hà Đông
Các chính sách và giải pháp giảm nghèo được quận triển khai đồng bộ, hiệu quả theo nguyên tắc nhà nước và nhân dân cùng tham gia thực hiện. MTTQ và các đoàn thể như Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả như phong trào “Thanh niên làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào "Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo"…
Đ/c Trần Sơn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Quang Trung nhân dịp ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư
Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật được nâng cao. Các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, thương mại hóa, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn quận cơ bản được khắc phục. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 11/CT-TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội Chương trình 06 – CTr/QU của Quận ủy Hà Đông về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và thực hiện tang văn minh tiến bộ. Kết quả: năm 2019 trên địa bàn quận đã có 874 đám cưới, trong đó 868/874 đám = 99.3 % số đám cưới thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TU và 06/874 = 0.7% đám cưới vi phạm về số mâm); 584/584 đám tang = 100 % thực hiện tốt chương trình 06-CT/QU, trong đó có 448/584 đám tang = 76.7% số ca hỏa táng, các phường có tỷ lệ hỏa táng đạt tỷ lệ cao như: phường Vạn Phúc, Phúc La, Văn Quán, Nguyễn Trãi ...
Việc xây dựng danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu năm 2018, toàn quận chỉ có 89,9% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 73,6% số tổ dân phố và 84,3% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thì đến cuối năm 2019, con số này đã tăng lên với 90% số hộ, 80,4% số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Đáng chú ý, trong năm 2019, quận Hà Đông đã quan tâm đầu tư lắp đặt 445 thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân tại 45 điểm tại 17 phường.
Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND, ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội. Ban vận động Qũy “Vì người nghèo” của quận đã chỉ đạo Ban vận động Qũy “Vì người nghèo” các phường tặng 59 sổ tiết kiệm với trị giá 10 triệu đồng/sổ cho 59 hộ để thoát nghèo đến nay trên địa bàn quận Hà Đông không còn hộ nghèo./.
 
Huy Thành - MTTQ Hà Đông
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019