MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai tăng cường phối hợp giám sát

20/10/2021 - 03:00 PM
Thực hiện kế hoạch của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai về việc giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thanh Oai. Từ ngày 13/10/2021 – 19/10/2021 Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện giám sát công tác cải cách hành chính của 9 đơn vị bao gồm: 4 phòng, ban; 3 trường học và 2 xã trên địa bàn huyện.
Tại các buổi giám sát, đoàn đã giám sát về việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Thành phố, huyện về công tác cải cách hành chính, việc phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, việc kiểm tra, giám sát định kỳ, việc sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính của các đơn vị được giám sát. Đoàn cũng đã giám sát kết quả công tác tại cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
Qua kết quả giám sát tại các phòng, ban, cơ quan đơn vị cho thấy đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, đơn vị về các vấn đề phát sinh để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức trong các đơn vị đảm bảo đúng quy định. Việc đổi mới phương thức làm việc, thực hiện các quy định về văn hóa công sở, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thùy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai và các đồng chí trong đoàn giám sát tại trường Mầm non xã Cao Dương
Tuy nhiên qua kết quả giám sát cho thấy công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, cơ quan đơn vị vẫn còn 1 số hạn chế như: Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính vẫn chưa thường xuyên và liên tục, việc xây dựng chương trình phối hợp về thực hiện cải cách hành chính 1 số đơn vị vẫn chưa được thực hiện hoặc thực hiện còn hình thức.
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới đoàn giám sát cũng đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng hòm thư điện tử để trao đổi công việc. Thực hiện có hiệu quả quy định của chính phủ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo quy định; thực hiện tốt công tác bình xét thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.
Nguyễn Thị Vinh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020