Mỹ Đức giám sát tiến độ xây dựng Nông thôn mới năm 2020 tại 03 xã Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim

08/12/2020 - 05:46 PM
Nhằm đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với 03 xã được huyện đánh giá, lựa chọn phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) năm 2020; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện. Huyện Mỹ Đức đã thành lập Đoàn giám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2020 đối với xã Bột Xuyên, xã Lê Thanh và xã Vạn Kim.
Cụ thể, nội dung giám sát công tác lãnh chỉ đạo, công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM theo quy định.
Trường Tiểu học Vạn Kim ngày càng khang trang, sạch đẹp
Đoàn giám sát tổ chức giám sát trực tiếp việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã và tổ chức hội nghị làm việc với UBND xã để nghe xã báo cáo. Qua quá trình giám sát, Đoàn giám sát đánh giá từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đã xây dựng và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, Đề án xây dựng NTM; thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, ban hành nhiều văn bản chuyên đề và Nghị quyết về chỉ tiêu xây dựng NTM hàng năm và từng giai đoạn. Ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, các xã đã triển khai công tác tuyên truyền đồng bộ và rộng khắp trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từ năm 2019 đến nay các xã đã phát 700 lượt buổi với 212 tin bài tuyên truyền về xây dựng NTM trên hệ thống truyền thanh của xã và các thôn; căng 218 băng zôn, 32 khẩu hiệu, 102 ba nô và 31 lượt bản tin trên các tuyến đường trục và các điểm tập trung đông dân cư, qua đó nhân dân hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời ký công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước.
MTTQ và các đoàn thể từ xã đến các thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng NTM; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tham gia giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; củng cố xây dựng tổ chức hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công cuộc xây dựng NTM, bảo quản, sử dụng, khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử văn hóa, tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn vệ sinh môi trường tạo nên bộ mặt nông thôn xanh – sạch – đẹp, qua đó tạo sự đồng thuận, không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp phát triển kinh tế, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi... Thường xuyên huy động các nguồn lực để xây dựng NTM từ các doanh nghiệp, cá nhân (xã hội hóa) chung tay xây dựng NTM, qua đó nhân dân đã hiến đất, ngày công, tài sản có giá trị với tổng trị giá 85.896,1 tỷ đồng (xã Lê Thanh 20 tỷ đồng; xã Bột Xuyên 57.629,9 tỷ đồng; xã Vạn Kim 5,346.510 tỷ đồng). Công tác đào tạo, tập huấn được quan tâm, đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn tham quan thực tế tại Nông trường bò sữa Ba vì, xã Liên Hà, Đa Tốn, Thuần Mỹ, Hồng Vân đạt chuẩn NTM trên địa bàn thành phố.
Kết quả đánh giá của Đoàn giám sát về tiến độ thực hiện xây dựng NTM của xã Vạn Kim có 14 tiêu chí đạt (đã tăng 2 tiêu chí so thời điểm tháng 3/2020), có 5 tiêu chí cơ bản đạt là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với xã Bột Xuyên có 13 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt và 1 tiêu chí chưa đạt là trường học. Tại xã Lê Thanh có 13 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt bao gồm giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, có 1 tiêu chí chưa đạt là trường học.
Việc tổ chức giám sát đã đánh giá những mặt đạt được và chưa được, đồng thời trao đổi ý kiến, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, xác định những vấn đề tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa 03 xã Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim “cán đích” nông thôn mới năm 2020.
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020