Mỹ Đức kiểm tra xét công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” giai đoạn 2016 - 2018

30/10/2018 - 06:03 PM
Thực hiện quyết định số 06/2012 ngày 27/4/2012 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn TP Hà Nội. Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế, đánh giá chấm điểm để công nhận danh hiệu văn hóa giai đoạn 2016 - 2018 đối với 12 làng và 1 tổ dân phố của 6 xã và thị trấn Đại Nghĩa.
Tại các điểm kiểm tra, hầu hết các làng đã thực hiện tốt qui ước làng văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Số hộ giàu tăng, số hộ nghèo giảm, tình cảm xóm làng ngày càng gắn kết, mọi thành viên trong cộng đồng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất hạ tầng, đường làng ngõ xóm được nâng cấp, cảnh quan môi trường được giữ gìn, đặc biệt các làng, tổ dân phố đều đã hoàn thành kế hoạch vẽ tranh trên tường và trồng đường hoa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội từng bước đi vào nề nếp, có hiệu quả. Công tác đăng ký bình xét “Gia đình văn hóa” được thực hiện đều đặn thường xuyên. Việc biểu dương “Gia đình văn hóa” tiêu biểu đã được quan tâm. Quá trình thực hiện đảm bảo công khai dân chủ nên đã có tác dụng thúc đẩy phong trào. Kết quả có 10/12 làng và 1 tổ dân phố đủ điều kiện xét công nhận “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” giai đoạn 2016-2018.
Tranh bích họa khu vực giếng làng thôn Nghĩa - xã Xuy Xá
Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào của huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động tới các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện, tạo sự gắn kết các gia đình, dòng tộc, các tôn giáo, dân tộc trong cộng đồng, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện./.
MTTQ huyện Mỹ Đức

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”