Mỹ Đức nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phùng Xá

16/12/2020 - 02:46 PM
Năm 2014, Phùng Xá là xã được huyện Mỹ Đức chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới và là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó đến nay, đời sống nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí ngày càng cao. Bên cạnh việc tiếp tục giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ tiếp theo của Đảng bộ và nhân dân xã Phùng Xá góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Nghề dệt khăn bông ở Phùng Xá đem lại nguồn thu lớn giúp xã đạt tiêu chí về thu nhập
Để hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xã Phùng Xá đã huy động được nguồn vốn từ thành phố, huyện, xã và Nhân dân đóng góp với tổng số là 180,5 tỷ đồng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Phùng Xá đã phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy sức dân đóng góp vào chỉnh trang xây dựng các công trình văn hóa được gần 10 tỷ đồng (giếng làng Thượng, giếng xóm Soi, đền Thượng, nhà giáo đường, giáo Họ, nhà thờ tổ chùa Diên Khánh...). Đặc biệt, các doanh nghiệp và nhân dân trong xã đã tham gia công tác xã hội hóa hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường liên xã đợt 1 được 1 tỷ 205 triệu đồng. Kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã giúp diện mạo nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, nhân dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, an sinh xã hội được đảm bảo, tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo theo hướng bền vững. 100% số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và các biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển nghề dệt truyền thống của địa phương. Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48,4 triệu đồng/người, làm tốt công tác quản lý ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội góp phần ổn định tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.
Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao là niềm vui lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phùng Xá. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Mỹ Đức xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phùng Xá cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp như tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, quán triệt tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động cả hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện, có đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình; tranh thủ huy động nhiều nguồn lực đặc biệt nguồn lực trong Nhân dân theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển nghề dệt truyền thống để nâng cao thu nhập và mức sống của Nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020