Mỹ Đức tập trung chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020

06/10/2020 - 05:54 PM
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, bên cạnh đó, kinh tế phát triển chậm, nguồn ngân sách sụt giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở và sự đồng lòng của Nhân dân, huyện Mỹ Đức đã thu được kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới.
Tính riêng năm 2019, Mỹ Đức có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Thượng Lâm, Mỹ Thành, Hùng Tiến), nâng tổng số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 14/21 xã. Năm 2020 phấn đấu đưa 03 xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 03 xã Phùng Xá, Hương Sơn và Hợp Tiến, các xã còn lại duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Kết quả thực hiện tiêu chí ở các xã như sau: Xã đạt 19/19 tiêu chí gồm 14/21 xã (Phùng Xá, Hương Sơn, Đại Hưng, Đốc Tín, Hợp Thanh, Phúc Lâm, Hồng Sơn, Phù Lưu Tế, Hợp Tiến, An Mỹ, Xuy Xá, Hùng Tiến, Thượng Lâm, Mỹ Thành); Xã đạt 15/18 tiêu chí gôm 05/21 xã (Vạn Kim, Tuy Lai, Bột Xuyên, Lê Thanh, An Tiến); các xã còn lại đạt 12/14 tiêu chí là 02/21 xã (Đồng Tâm, An Phú).
Kết quả đánh giá sơ bộ đến thời điểm hiện tại đối với 03 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020: xã Vạn Kim có 14 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt; xã Bột Xuyên có 13 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt, 1 tiêu chí chưa đạt; xã Lê Thanh có 13 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt, 1 tiêu chí chưa đạt.
Ông Lê Tôn Thực - thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên hiến đất làm đường giao thông nông thôn
Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt, tập trung ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của Huyện ủy -UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Văn phòng điều phối Nông thôn mới, các cơ quan liên quan và 03 xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim đã chủ động, kịp thời tiến hành rà soát, tổng hợp các kết quả thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới; rà soát các công trình, dự án đề nghị các quận hỗ trợ kinh phí thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; rà soát, thẩm định các công trình đường giao thông, trục chính nội đồng, liên thôn, khu dân cư, nhà văn hóa; phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn cho trên 700 lượt cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã; kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của 03 xã nhìn chung còn chậm, hầu hết các công trình đầu tư mới ở giai đoạn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, khảo sát thiết kế, một số công trình đang thực hiện lựa chọn nhà thầu và đang chuẩn bị thi công.
Vì vậy, trong thời gian tới, để hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với 03 xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim, huyện Mỹ Đức xác định công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu, tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, trong Nhân dân. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ ở tất cả các khâu công việc. Thực hiện việc quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã đảm bảo đúng quy định, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới (bằng ngày công, đất đai, vật tư và bằng tiền..) trên cơ sở công khai, dân chủ. Duy trì tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề lao động nông thôn, nước sạch vệ sinh môi trường, phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.
Đối với 03 xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để toàn dân hưởng ứng tham gia, tập trung vào một số tiêu chí thuộc thẩm quyền. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình./.
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020