CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh
Hà Nội, 18/05/2010


    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                              Hà Nội,ngày 11 tháng 1 năm 2001
 
LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
Về việc công bố Pháp lệnh


CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm1992;

Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật,


NAY CÔNG BỐ:
1/ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội
2/ Pháp lệnh Thư viện

Đã được uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 28/12/2000.
                                        
                                                CHỦ TỊCH
                                                     NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Đã ký:Trần Đức Lương

  VĂN PHÒNG  

CHỦ TỊCH NƯỚC

                                                                              Sao nguyên bản chính
                                                     Hà Nội,ngày 11 tháng 1 năm2001
                                                                K/T CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC
                                                                                   PHÓ CHỦ NHIỆM

                                     Nguyễn Văn Bích

Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 340
Hôm qua: 40,343
Tất cả: 26,884,130