Phúc Thọ triển khai Kế hoạch đại biểu nhân dân, Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới

01/03/2019 - 02:58 PM
Chiều 26/2/2019, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn ở cơ sở năm 2019; Kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện. Dự có các đồng chí: Lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị xã hội huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Theo kế hoạch, Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2019 sẽ tập trung vào một số nội dung như: Đánh giá kết quả tổ chức,thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân; kết quả thực hiện cuộc vận động “3 sạch”; thực hiện xây dựng khu dân cư văn hóa, tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp năm 2018; bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp; thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “3 sạch”; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khu dân cư văn hóa, tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện có hiệu quả “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa; tổ chức cho các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu...Thời gian tổ chức tại các thôn, cụm dân cư từ ngày 01 đến 15/3; tại các xã, thị trấn từ ngày 16 đến 30/3 và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, báo cáo tiến độ về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trước ngày 5/4/2019.
Việc tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân nhằm phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc tham gia bàn các giải pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử; thực hiện cuộc vận động “3 sạch” và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tăng cường an ninh trật tự ở nông thôn, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…Đồng thời, khai thác tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân tại cộng đồng cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, phong trào tự quản, chung sức xây dựng NTM, xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững và văn minh.
Đối với việc thực hiện lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện nhằm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đề xuất của nhân dân; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng NTM; đánh giá khách quan kết quả xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc vận động, giám sát xây dựng NTM của huyện và các địa phương. Vì vậy việc lấy ý kiến phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy trình và phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân về kết quả xây dựng NTM của huyện.
Thời gian thực hiện đối với cấp huyện đảm bảo xây dựng và triển khai kế hoạch xong trong tháng 2/2019; cấp xã xây dựng kế hoạch, triển khai, tổng hợp kết quả về Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện xong trước 12/3; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp kết quả và báo cáo về Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP trước ngày 15/3/2019.
Bùi Thị Thu
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”