Quận Đống Đa chỉ đạo 21/21 phường tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn quận.

08/04/2019 - 01:29 PM
Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/2/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Thông tri số 15-TT/Tu ngày 10/4/2018 cảu Thành ủy Hà Nội; Thông tri số 16-TT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Đống Đa nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp ở Thủ đô tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn; tổ chức tập huấn đến cán bộ MTTQ các cấp về quy trình thực hiện đại hội. Thường xuyên tổ chức giao ban chuyên đề về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ với các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhằm trao đổi, giải đáp các thắc mắc; tháo gỡ khó khăn cho các phường, nhất là về công tác nhân sự để qua đó lựa chọn ra những cán bộ có đầy đủ các tiêu chuẩn góp sức vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam được thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019 bằng những công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị - xã hội. MTTQ 21 phường đã phát động các đợt thi đua chào mừng Đại hội các cấp bằng các công trình cụ thể như: sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng bằng nguồn xã hội hóa; sữa chữa nhà cho hộ nghèo… Điển hình như phường Láng Hạ, Văn Chương…
Xác định Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bám sát sự chỉ đạo của TW, Thành phố, sự lãnh đạo của Thường trực Quận ủy. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã tập trung chỉ đạo Đại hội. Tính đến ngày 29/03/2019, quận Đống Đa đã có 21/21 phường trên địa bàn quận tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo đúng quy trình hiệp thương, đúng tiến độ kế hoạch đề ra đã hoàn thành xong trước quý I/2019. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 21 phường đã hiệp thương cử ra 756 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, tỷ lệ Nữ đạt 45,3%, tỷ lệ ngoài Đảng đạt 28,5%. Trong số 756 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường có 96 vị trong Ban Thường trực; 21/21 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa mới đều là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường.
Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 -2024 của 21 phường thuộc quận Đống Đa đã được Thường trực Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Đảng ủy 21 phường chỉ đạo sát sao, cụ thể; sự chủ động, tích cực của MTTQ 21 phường; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên MTTQ và sự quan tâm tích cực tham gia phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận đã góp phần giúp Đại hội MTTQ Việt Nam 21 phường tổ chức thành công tốt đẹp, đúng tiến độ để tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức vào tháng 5/2019./.
                                                                                                       Minh Hồng

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.431 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018