Quận Đống Đa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021 giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

07/01/2021 - 08:40 AM
          Sáng ngày 06/01/2021, Quận Đống Đa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Đặng Việt Quân - PBT, Chủ tịch UBND Quận; Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; lãnh đạo  HĐND, UBND Quận, văn phòng Quận ủy; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội Quận.
          Đánh giá kết quả năm 2020, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, tăng cường chỉ đạo, điều hành, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, lãnh đạo 03 cơ quan đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả… 03 cơ quan đã bám sát nội dung trọng tâm của chương trình, kế hoạch đã đề ra, tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, phát huy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm của mỗi cơ quan; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVII, thực hiện tốt nhiệm vụ phát sinh phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND Quận, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố trước và sau kỳ họp được thực hiện theo quy định của pháp luật…
          Phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chức năng nhiệm vụ của các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận và các đoàn thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/03/1930 -17/03/2020), 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông, lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động, chương trình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện mô hình: Tổ dân phố, Khu dân cư “Không có người nghèo”, Tổ dân phố, Khu dân cư “Không sử dụng bếp than tổ ong”; Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, chống dịch, bệnh Covid -19, huy động nguồn lực, tiếp nhận đóng góp, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân vào Quỹ Phòng, chống dịch” của Quận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo chỉ đạo, đảm bảo đúng quy định; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội…
 
 
Đại diện lãnh đạo HDND - UBND - Uỷ ban MTTQ Quận 
ký kết chương trình phối hợp năm 2021

          Tại Hội nghị, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Quận đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021 và quyết tâm thực hiện thắng lợi 07 nhiệm vụ với nội dung chủ yếu, trong đó phối hợp thực hiện các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp thực hiện các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp, ứng dụng công nghệ thông tin triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19; Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 23/5/2021; thực hiện tốt việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị;  Phối hợp chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng trong phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri.Tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; kiến nghị với các sở, ngành, UBND Thành phố, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết các vụ việc còn tồn đọng kéo dài trên địa bàn Quận; Tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát theo chương trình kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận năm 2021; Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hội nghị phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; Phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình điểm tại các phường theo Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực UB MTTQ thành phố Hà Nội, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, trường học và các đơn vị văn hóa; gia đình học tập, xã hội học tập; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh tháng cao điểm “Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”,  “Người tốt việc tốt”, “Đoàn kết sáng tạo”, “Đền ơn đáp nghĩa”,“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng”…; huy động các nguồn lực, chăm lo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam Quận thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, duy trì các hoạt động phối hợp giao ban, sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2021; Phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nội dung hoạt động của các vị Đại biểu Quốc hội Hà Nội và Đại biểu HĐND Thành phố tại đơn vị bầu cử Quận.
 
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Đống Đa
ký kết chương trình phối hợp năm 2021
 
Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thí điểm mô hình chính quyền đô; tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quận; thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19… góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng của Quận năm 2021./
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019