Quận Thanh Xuân chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ cơ sở, khẩn trương tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

21/03/2019 - 10:27 AM
Thực hiện Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Thông tri số 15-TT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024; Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp ở Thủ đô tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã báo cáo với Thường trực Quận uỷ và phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy tham mưu ban hành Thông tri số 19-TT/QU ngày 02/5/2018 về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tiến độ Đại hội, kế hoạch tuyên truyền, đề cương báo cáo và các mẫu văn bản Đại hội gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường triển khai tổ chức thực hiện.
Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận uỷ Thanh Xuân, trong quá trình hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội MTTQ cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” theo Kết luận 62 của Bộ chính trị (khóa X); về Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam từ đó tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Với mục đích đó, công tác tuyên truyền đã được các phường quan tâm, triển khai đúng tiến độ, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với thời lượng tuyên truyền được nâng lên và bằng nhiều hình thức như: pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn tại các điểm trung tâm, các trục đường, tuyến phố chính, chạy chữ trên màn hình Led tại trụ sở phường (đối với phường có màn hình Led); tổ chức triển lãm Pano hình ảnh hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua tại khu vực diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam phường; phối hợp với các tổ chức thành viên, các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của phường, nhất là dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11/2018 và thời điểm diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các phường, từ đó huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương. Quán triệt tinh thần đó, hầu hết MTTQ Việt Nam các phường đã xây dựng các nội dung thi đua cụ thể, phát động thi đua trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên, qua đó thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Các nội dung thi đua chào mừng Đại hội MTTQ cơ sở đều được gắn với các phong trào thi đua quận và cơ sở phát động; nhất là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”.v.v. Nhiều phường đã gắn nội dung thi đua với tổ chức biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
Quá trình tiến tới Đại hội là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng trẻ hoá, đảm bảo đúng đủ 4 nhóm cơ cấu, thành phần và tỷ lệ người ngoài Đảng đảm bảo từ 25% trở lên, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã bám vào tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong tình hình mới, bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nhận thức rõ quan điểm đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp với cấp uỷ cơ sở chỉ đạo Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường quan tâm làm tốt công tác củng cố, kiện toàn Ban Thường trực, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư; tổ chức hiệp thương giới thiệu người tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khoá mới đúng phương châm dân chủ, chặt chẽ từ các khu dân cư và các tổ chức thành viên, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.
Sau 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2019, 11/11 phường đã tổ chức thực hiện tốt, có chất lượng tất cả các nội dung tiến tới Đại hội, đến ngày 22/3/2019 toàn bộ các phường đã tổ chức xong Đại hội, hiệp thương cử ra 416 vị Ủy viên Ủy ban. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới các phường đã hiệp thương cử ra 55 vị Ủy viên Ban Thường trực; 11/11 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa mới đều là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy (Trong đó có: 2 Bí thư; 8 Phó Bí thư; 1 Ủy viên thường vụ)
Có thể nói quá trình tiến tới Đại hội và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các phường nhiệm kỳ 2019-2024 được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và có chất lượng. Công tác chỉ đạo sát sao, cụ thể, trực tiếp của Thường trực Quận uỷ, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và cấp uỷ cơ sở cùng với sự chủ động, tích cực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, sự phối hợp tạo điều kiện có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận, sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là những nhân tố quan trọng đem đến thành công tốt đẹp của Đại hội MTTQ Việt Nam các phường.
Một số hình ảnh về Đại hội MTTQ Việt Nam các phường
Song song với quá trình hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội MTTQ cơ sở, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận cũng khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội MTTQ quận lần thứ V vào đầu tháng 5/2019, cho đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã xong. Những nội dung trọng tâm, quan trọng đã được hoàn thành. Đó là: Đã chỉnh sửa báo cáo nhiệm kỳ IV, chương trình hành động nhiệm kỳ V để trình trước Đại hội; hoàn tất quy trình xây dựng đề án nhân sự, hoàn tất quy trình hiệp thương giới thiệu người tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (45 đại biểu tiêu biểu cho các tổ chức thành viên, các giai tầng và các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được hiệp thương dân chủ, đúng quy trình để được giới thiệu Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ V hiệp thương cử tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân nhiệm kỳ V); Toàn bộ kế hoạch chuẩn bị tiến tới Đại hội đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo với Thường trực Quận uỷ vào ngày 26/02/2019.
Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ, công tác chuẩn bị từ nay đến Đại hội tập trung vào các nội dung sau đây: Báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Thường trực Quận uỷ kết quả công tác chuẩn bị và ấn định ngày Đại hội; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua và khẩn trương hoàn tất các nội dung liên quan tới quá trình tổ chức Đại hội.
Với tinh thần khẩn trương, chu đáo, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, lại được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự hưởng ứng của các tổ chức thành viên, sự quan tâm tích cực tham gia phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân, nhất định Đại hội MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào sự ổn định và phát triển của quận Thanh Xuân./.
MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.425 lượt xem

Mặt trận là Dân

20/09/2019 - 4.494 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018