Sơn Tây tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào các Chương trình công tác của Thị ủy

15/12/2020 - 05:02 PM
Sáng ngày 14/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” và dự thảo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2021 - 2025” của Thị ủy Sơn Tây. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Đại Thăng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các Phòng Văn hóa, phòng Kinh tế; các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo chương trình
Dự thảo Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” nhằm đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chương trình góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa xứ Đoài gắn với xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh.
Đối với dự thảo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2021 - 2025” nhằm phát triển nông nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; sản xuất hàng hóa chuyên canh, chú trọng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Cùng với đó tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, thể hiện tinh thần xây dựng, trách nhiệm đối với hai chương trình của Thị ủy, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo; sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực tiễn của đơn vị, địa phương; dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...; tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân, tổ chức.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phản biện của đại biểu đối với hai dự thảo chương trình của Thị ủy. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổng hợp các ý kiến và gửi văn bản phản biện đến cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản được phản biện theo quy định./.
                    Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019