Thanh Xuân sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

27/08/2020 - 10:53 AM
Sáng  ngày 27/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân chức Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn quận.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Đặng Khánh Hòa - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận; Khổng Minh Thảo – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đồng chí là trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 11 phường.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả 05 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam và các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các ý kiến trao đổi đã làm rõ thêm báo cáo, nêu bật những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và những bài học kinh thực hiện Luật trong năm qua.
Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị.
Sau 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể Nhân dân, sự nhiệt tình của các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường, Trưởng ban công tác Mặt trận Khu dân cư và sự đồng thuận, hưởng ứng cao của các tầng lớp Nhân dân nên việc thi hành Luật MTTQ Việt Nam đã được thực hiện một cách đồng bộ và đạt được hiệu quả đáng nghi nhận. Nhận thức của đại bộ phận Nhân dân về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đã được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao về chính trị, tư tưởng, hành động trong các tầng lớp Nhân dân. Đó là nhân tố góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
 
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Tuy nhiên trong 5 năm thi hành Luật cũng còn một số khó khăn nhất định: Một số cấp uỷ đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm làm công tác mặt trận có lúc chưa được chú trọng. Nhận thức về vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số cấp ủy chưa cao. Sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể một số nơi còn hình thức, hiệu quả thấp; Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nơi chậm đổi mới, chưa tạo được sức hấp dẫn để thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vào tổ chức đoàn, hội; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên một số tổ chức chưa cao; Chất lượng đội ngũ làm công tác mặt trận chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp phường kiêm nhiệm nhiều công việc nên việc tập trung cho công tác chuyên môn của Mặt trận triển khai một số nhiệm vụ hiệu quả chưa cao; Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể với các ban ngành chưa đồng bộ, chưa tạo được sức mạnh trong tập hợp quần chúng.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra một số đề xuất: Đề nghị Trung ương cần bổ sung sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở; Hệ thống cơ chế giám sát và phản biện xã hội còn thiếu; các quy định về hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ còn nằm rải rác ở rất nhiều văn bản dẫn đến MTTQ các cấp còn lúng túng trong tổ chức giám sát và phản biện xã hội nên cần có luật về phản biện xã hội, nếu được điều chỉnh bởi pháp luật, hay nói cách khác nếu có những quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch đối với các vấn đề xoay quanh hoạt động này thì sẽ tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng để phản biện xã hội phát huy được những mặt tích cực của nó đối với đời sống chính trị - xã hội và đồng thuận của nhân dân.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019