Thị xã Sơn Tây tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2020.

05/02/2020 - 10:48 AM
Sáng ngày 4/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa 15 Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.
Các xã, phường ký kết giao ước thi đua năm 2020
Nội dung các phong trào thi đua được phát động nhằm thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với các nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu như: Tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội  viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân; định kỳ tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh, hiến kế, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Chuyên đề 2020 về: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tiếp tục phối hợp tập trung chỉ đạo triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị  và phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Triển khai hiệu quả phong trào “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục tham mưu và thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tham gia góp ý đối với dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng các cấp theo Quyết định số 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015 của Thành ủy Hà Nội. Phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18 - Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện Đề án số 19 ngày 01/10/2019 của Thị ủy Sơn Tây về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường ký kết giao ước thi đua hoàn thành suất xắc nhiệm vụ trong năm 2020.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị trong thời gian tới MTTQ các xã, phường tập trung uyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị và thị xã; phối hợp tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân và phát động triển khai Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020; rà soát và đăng ký xây dựng hoặc nhân rộng các mô hình tự quản trong nhân dân gắn với triển khai Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020; động viên nhân dân tích cực sản xuất vụ xuân, phòng chống dịch bệnh; động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020./.
Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019