Thị xã Sơn Tây tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

12/09/2019 - 06:36 PM
Để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động; sự đồng thuận xã hội để Đại hội MTTQ Việt Nam thực sự là Ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã mở chuyên mục thường xuyên tuyên truyền về đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (thời gian từ tháng 10/2018 đến quý IV/2019) trên Cổng Thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh thị xã và các xã, phường.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về Đại hội như căng treo 365 băng zôn, khẩu hiệu, áp phích…tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, các khu vực trung tâm, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, phát động các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam tại địa phương. Tại các trụ sở cơ quan, phòng, ban, ngành của thị xã, UBND các xã, phường căng 01 – 02 băng rôn (hoặc chạy chữ trên màn hình led) trang trí cờ tại trụ sở làm việc để tuyên truyền cho Đại hội. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan; hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống phối hợp với Mặt trận cùng cấp để tuyên truyền về Đại hội.
 
Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thị xã, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả.Thông qua công tác tuyên truyền để cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thị xã và xã, phường, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.
                                                         Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.260 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018