CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Thực hiện quy chế công nhận các danh hiệu GĐVH, TDPVH và Khu dân cư văn hoá
Hà Nội, 10/05/2010
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 07/8/2006 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010, căn cứ quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành theo Quyết định số 62/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ VHTT, thường trực ban chỉ đạo thành phố đã điều chỉnh lại nội dung các tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư văn hoá” cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển về kinh tế, văn hoá xã hội “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các quận, huyện:

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 07/8/2006 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010, căn cứ quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành theo Quyết định số 62/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ VHTT, thường trực ban chỉ đạo thành phố đã điều chỉnh lại nội dung các tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư văn hoá” cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển về kinh tế, văn hoá xã hội “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các quận, huyện:

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG
“TD ĐKX ĐCSVN”

Số : 1279/BCĐ
V/v: Thực hiện quy chế công nhận các danh hiệu GĐVH, TDPVH và Khu dân cư văn hoá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,ngày 25 tháng 9 năm 2006

Kính gửi: BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” CÁC QUẬN, HUYỆN

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 07/8/2006 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010, căn cứ quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành theo Quyết định số 62/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ VHTT, thường trực ban chỉ đạo thành phố đã điều chỉnh lại nội dung các tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư văn hoá” cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển về kinh tế, văn hoá xã hội “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các quận, huyện:

1. Việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận phải căn cứ vào tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư văn hoá”,  do Ban chỉ đạo thành phố ban hành (tiêu chuẩn “Đơn vị văn hoá” không thay đổi)

2. Hồ sơ xét công nhận, trình tự thủ tục, quy trình công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa”,  thực hiện theo đúng quy chế ban hành kèm theo Quyết đinh số 62/QĐ-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

3. Hồ sơ xét công nhận, trình tự thủ tục, quy trình, thẩm quyền công nhận các danh hiệu Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư văn hoá” thực hiện theo hướng dẫn củ Uỷ ban Mặt trạn Tổ quốc Thành phố.

4. Thời gian công nhận các danh hiệu văn hoá phải đảm bảo đúng tiến độ mà Kế hoạch số 41/KH-UBND đã đề ra. Cụ thể;

Danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến” xong trong tháng 10 hàng năm.

Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hoá” hòan thành trước tháng 12 hàng năm.

Danh hiệu “Đơn vị văn hoá” xong trước tháng12 hàng năm.

5. Trong quá trình tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá nếu có những nội dung nào còn vướng mắc xin phản ánh kịp thời vè Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo thành phố (phòng Nếp sốgn Văn hoá: số 77-Hàng Bồ, Hoàn Kiếm; điện thoại 8.285006) để có sự hướng dẫn thống nhất.

Việc thực hiện Quy chế trên được bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

 

TM BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯƠNG TRỰC
GIÁM ĐOC SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN HÀ NỘI


Phạm Quang Long


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 339
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,229