THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

16/07/2019 - 04:31 PM
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN THƯỜNG TRỰC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 

Hà Nội, ngày 16  tháng 7  năm 2019
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 
Thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”; Thông tri số 15-TT/TU, ngày 10/4/2018 của Thành ủy Hà Nội “Về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024” và Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT, ngày 06/2/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2019. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo cáo kết quả công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2014-2019, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý vào dự thảo Điều lệ và Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.
Trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và được Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô hướng ứng tích cực. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là dịp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI (2014-2019) đã qua đi với nhiều dấu ấn tích cực, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Mặt trận các cấp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2019.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm Thành phố đang nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra. Trong không khí tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 20 “Hà Nội – Thành phố vì Hòa bình”, tình hình chính trị, xã hội Thủ đô ổn định; an ninh, quốc phòng được giữ vững; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, lạm phát được kiềm chế, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; hội nhập quốc tế được tăng cường và mở rộng, vị thế Thủ đô tiếp tục được nâng cao; tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết trong Nhân dân được phát huy. Đây cũng là tiền đề quan trọng để MTTQ Việt Nam Thành phố bước vào giai đoạn mới (2019-2024).
* Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 -2024 với Chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”.
* Mục tiêu Đại hội: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sách, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
* Chương trình Đại hội diễn ra cụ thể như sau:
1. Thời gian: ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2019 (thứ Tư và thứ Năm).
2. Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.
(Số 91 phố Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội)
3. Thành phần: Đại biểu chính thức: 330 đại biểu
4. Chương trình Đại hội: (có chương trình kèm theo
)
5. Công tác chuẩn bị Đại hội:
- Báo cáo chính trị: Đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chuẩn bị kỹ, thông qua 5 lần dự thảo và tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến góp ý của thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành của Thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và tiếp thu ý kiến đóng góp từ Đại hội của 30 quận, huyện, thị xã.
- Công tác nhân sự: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc quy trình và hướng dẫn để chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng điều lệ MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy về số lượng, cơ cấu, thành phần.
- Công tác tuyên truyền: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố và Đài phát thanh & Truyền hình Hà Nội thực hiện các đợt tuyên truyền về Đại hội; phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, các đoàn thể, các sở, ban, ngành Thành phố và 30 đơn vị quận, huyện, thị xã triển khai tuyên truyền trực quan thông qua việc treo banner, cụm pano tấm lớn, cụm pano mô hình tại các trục đường, các Đảo giao thông và Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô (nơi diễn ra Đại hội); Xây dựng màn bán sử thi về lịch sử truyền thống MTTQ Việt Nam Thành phố biểu diễn chào mừng Đại hội; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng phóng sự hoạt động của MTTQ thành phố Hà Nội và thực hiện truyền hình trực tiếp ngày Đại hội thứ 2 (25/7); Xây dựng ấn phẩm, kỷ yếu ghi lại những dấu ấn hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua; Tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội vào tối ngày 25/7 tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.
- Công tác hậu cần: Được chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để Đại hội thành công.
Để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Thành phố, các Sở, ban, ngành Thành phố và các đồng chí lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thực sự là Ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trân trọng cảm ơn./.
 
 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
(Ngày 24 ngày 25 tháng 7 năm 2019)
 
 
* NGÀY THỨ NHẤT (Thứ tư ngày 24 tháng 7 năm 2019):
          Buổi sáng:
          7h00: Đại diện lãnh đạo Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67
7h30: Đại biểu dự Lễ báo công trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
9 giờ 30 đến 11 giờ 30:

 1.  Ổn định tổ chức
 2.  Lễ chào cờ, hát Quốc ca
 3.  Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội
 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 5. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế Đại hội
 6.  Báo cáo tổng hợp tình hình Đại biểu dự Đại hội
 7. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVII;
 8. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.
 9. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII.
 10.  Tham luận của đại biểu dự Đại hội
          Buổi chiều
          14h00 đến 17h00:  

 1. Thảo luận tại tổ (từ 14h00 đến 15h00)
 2. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 3. Tham luận của đại biểu dự Đại hội.
 4. Báo cáo Đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 5. Hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 6. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
* NGÀY THỨ HAI (Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2019)
     7 giờ 30 đến 8 giờ 00: Đón tiếp Đại biểu
8 giờ 00 đến 11 giờ 30: (Truyền hình trực tiếp trên sóng HTV1)

 1. Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội
 2. Lễ chào cờ, hát Quốc ca
 3. Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc.
 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
 5. Đoàn Đại biểu các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội.
 6. Báo cáo kết quả đại hội ngày thứ nhất, chương trình đại hội ngày thứ hai
 7. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 -  2024.
 8. Xem phóng sự
 9. Trao tặng huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
 10.  Phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phối hợp thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019
 11.  Tham luận của đại biểu dự Đại hội
 12. Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
 13.  Phát biểu của Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.
 14.  Báo cáo kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII và hiệp thương cử đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 15.  Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ.
 16.  Tặng hoa các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI, thôi không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII.
 17.  Thông qua Nghị quyết Đại hội.
 18.  Bế mạc Đại hội (chào cờ, hát Quốc ca).
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 
 

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 5.976 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018