Tiến độ vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019

18/04/2019 - 04:42 PM
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, kế hoạch số 253/KH-MTTQ – BTT ngày 16/1/2019 của Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên đã chủ động tham mưu, triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa bàn dân cư của Thủ đô Hà Nội.
Tổng hợp, đến ngày 5/4/2019, có 243 đầu mối đơn vị vận động ủng hộ với số tiền: 42.413.553.128 đồng.( Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm mười ba triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn, một trăm hai mươi tám đồng).
 (Có danh sách đính kèm).
Để kịp thời tập hợp nguồn kinh phí đã vận động được báo cáo Thường trực Thành ủy và chuẩn bị sơ kết đánh giá kết quả đợt vận động theo kế hoạch số 253/KH – MTTQ – BTT ngày 16/1/2019 về việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chuyển số tiền đã vận động được về tài khoản Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” do MTTQ Việt Nam Thành phố quản lý.

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019