Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 tổ chức hội nghị lần thứ XV

27/11/2018 - 08:52 AM
Căn cứ Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII ngày 27/9/2014; Thông tri số 17/TT-MTTW-BTT ngày 03/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam; căn cứ văn bản của các đơn vị giới thiệu người tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2014 -2019 tổ chức hội nghị lần thứ XV để tiến hành hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và trình Ủy ban về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu chính thức dự đại hội MTTQ quận Khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sau khi nghe ông Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận trình tờ trình đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai Khóa III nhiệm kỳ 2014 - 2019 về việc cử bổ sung, thay thế Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Quận do trong quá trình hoạt động có những vị chuyển công tác khác không tiếp tục tham gia ủy ban. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí 100% cử bổ sung 03 vị Uỷ viên Ủy ban bằng hình thức biểu quyết. Đồng thời sau khi nghe trình tờ trình đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai Khóa III nhiệm kỳ 2014 - 2019 về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu chính thức dự ĐH MTTQ quận Khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, hội nghị nhất trí biểu quyết 100% với số lượng là 165 đại biểu.Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để các vị Uỷ viên Uỷ ban nắm rõ và tiếp tục phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ Quận
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”