Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

10/11/2020 - 11:40 AM
Nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô tham gia góp ý kiến với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương quan trọng của đất nước, Sáng ngày 09/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, các tổ chức Chính trị - Xã hội Thành phố, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, lý luận, các thành viên 5 Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số quận, huyện của Thành phố và lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kù Đại hội XII.

Tại hội nghị có hơn 30 bài viết góp ý trong đó có 11 ý kiến phát biểu tại hội nghị, các ý kiến góp ý đều nhận định Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề trình Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, dễ đọc, dễ hiểu, vừa mang tính tổng kết toàn diện, sâu sắc, nghiêm túc, vừa thể hiện rõ những nét truyền thống, vừa cập nhật những vấn đề mới trong thực tiễn của Đảng, trong xã hội. Do đó đã thể hiện được tính chân thực, khách quan và có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng cần trong phần đánh giá cần đánh giá cụ thể, đúng mức, khách quan hơn, cần nhìn nhận thẳng vào vấn đề hơn nữa. Ngoài ra các ý kiến còn đề cập đến tính khái quát, khoa học, bố cục, đề cương, văn phong và câu chữ...


Đồng chí Nguyễn Lan Hương Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến phát biểu tập trung góp ý vào việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; tầm nhìn và định hướng phát triển; quan điểm chỉ đạo; mục tiêu phát triển tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020. Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 5 quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và 3 đột phá chiến lược về: phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đánh giá ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo Báo cáo, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII. Về thi hành Điều lệ Đảng, nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đã phản ánh một cách toàn diện và đề cập sâu sắc đến các nội dung cụ thể trong dự thảo báo cáo, điều này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời nêu trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, phản ánh trung thực và khách quan nhất các ý kiến góp ý để gửi về Thường trực Thành ủy Hà Nội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Lê Hương
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019