Xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng làng văn hóa ở xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên

19/08/2014 - 11:38 PM

Trong số 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) có tiêu chí xã đạt chuẩn NTM phải có 70% thôn, làng, bản trở lên đạt tiêu chuẩn văn hóa. Điều này cho thấy xây dựng NTM tất yếu phải xây dựng làng văn hóa để làm nền tảng, bảo đảm tính bền vững cho sự phát triển dài lâu của nông thôn. Vì vậy, những năm qua, xã Văn Nhân, huyện phú xuyên đã quan tâm xây dựng NTM gắn với xây dựng văn hóa cơ sở.

Xây dựng làng văn hóa trong NTM bao gồm nhiều mặt như thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng nếp sống văn hóa; xây dựng các chính sách của người dân (như chính sách tổ chức sản xuất, bảo vệ các công trình công cộng…); xây dựng thiết chế văn hóa; bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động khác do chính quyền địa phương phát động… Vì vậy, xây dựng làng văn hóa đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, cộng đồng chung sức, quyết tâm xây dựng khu dân cư tiên tiến văn hóa xuất sắc. 

Sau nhiều năm triển khai, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Văn Nhân đã đạt được những kết quả đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa ở nông thôn. Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, văn hóa phải là nền tảng tinh thần của NTM, cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế- xã hội đã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa.

Đảng, chính quyền xã luôn coi việc xây dựng văn hóa trong NTM bao hàm cả việc xây dựng con người mới, xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân phong phú, hiện đại và nhân văn trên nền tảng bản sắc văn hóa của dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nêu rõ: Tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy lùi hủ tục lạc hậu, các tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm, bạo lực, gây rối trật tự công cộng. Xây dựng, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, bảo đảm tính thiết thực và bền vững.

 

Đội văn nghệ thôn Nhân Vực, xã văn Nhân trình diễn tiết mục văn nghệ

Sau khi phát động chương trình xây dựng NTM, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và toàn thể nhân dân xã Văn Nhân đã đồng lòng, hưởng ứng, ra sức chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp. Trên cơ sở phát huy nội lực, Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã bắt tay vào xây dựng làng văn hóa gắn với xây dựng NTM từ những việc làm cụ thể, thiết thực. 

MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân tại các khu dân cư để người dân được tham gia bàn bạc, xây dựng quy ước, chương trình, kế hoạch xây dựng NTM, xây dựng làng văn hóa, các hộ gia đình ký cam kết thực hiện. Các đoàn thể của xã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, góp phần làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú. Qua đó, khơi dậy tình yêu lao động, hăng say sản xuất trong nhân dân. Việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa còn được thực hiện lồng ghép với việc triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và vận động người dân thực hiện các chính sách dân số, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa…

Đến nay, các công trình cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa ở Văn Nhân đã được xây dựng khang trang, làm thay đổi bộ mặt làng quê. Người dân Văn Nhân ai cũng phấn khởi sẵn sàng hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông, xây dựng cổng làng, xây nhà văn hóa thôn. Hiện, 4/4 khu dân cư có nhà văn hóa, 3/3 làng và 1 khu dân cư được công nhận Làng văn hóa. Kết quả này là tiền đề quan trọng về tiêu chí văn hóa để xã Văn Nhân đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy xã về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương là tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Để làm được việc này, Đảng ủy đã nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và mọi người dân về vị trí, vai trò, tầm chiến lược của nhiệm vụ văn hóa nói chung và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nói riêng. Khắc phục những hạn chế trong thời gian qua như tính hình thức, thiếu chiều sâu. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH nông ngghiệp, nông thôn để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đời sống văn hóa. Cụ thể hóa những nhiệm vụ, nội dung mới về lĩnh vực văn hóa vào trong các tiêu chí, bổ sung tiêu chí, thay đổi cách bình xét. Tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào xây dựng NTM, xây dựng làng văn hóa… làm cho các phong trào thực sự đi vào cuộc sống của từng người dân và cộng đồng dân cư. Thường xuyên tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả xây dựng các phong trào xây dựng NTM và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, thường xuyên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền và nhân dân xã Văn Nhân đã và đang nỗ lực xây dựng NTM gắn với xây dựng văn hóa ở cơ sở. Thực tế ở Văn Nhân cho thấy nhờ phát huy nội lực, biết huy động những giá trị văn hóa, cả vật chất và tinh thần vào xây dựng NTM và thực hiện tốt tinh thần dân chủ, người dân biết đồng sức, đồng lòng, do đó tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được đẩy nhanh và đạt nhiều kết quả thiết thực, đời sống người dân ngày một nâng cao. Xây dựng NTM gắn với xây dựng văn hóa ở cơ sở đã xây đắp được những giá trị tốt đẹp trong đời sống nhân dân, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức tự lực tự cường của người dân nên họ đã hăng hái tham gia. Đây cũng là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và của toàn dân vì lợi ích mỗi người dân và của cả cộng đồng./.

Phạm Kim Tinh - PCT MTTQ huyện


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020