Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25/02/2020 - 05:01 PM
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-MTTW-BTT ngày 10/01/2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hướng dẫn số 13/HD-MTTW-BTT ngày 21/01/2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/07/2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; thực hiện chủ đề công tác năm 2020 ”MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930  - 18/11/2020) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua các hoạt động góp phần ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, khẳng định những thành tựu to lớn của Nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước; bồi dưỡng, nâng cao nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong giai đoạn mới.
2. Tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, có nội dung cụ thể với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được thực hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực với cơ sở, địa bàn, địa phương và có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng thời phải đảm bảo thiết thực, tránh phô trương hình thức.
 
II. NỘI DUNG:
1. Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; về những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trang trí, cổ động trực quan tại nơi trung tâm, trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong các ngày kỷ niệm của Thủ đô, Đất nước; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; gặp mặt, tọa đàm, mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm, hướng dẫn tuyên truyền; xây dựng phóng sự, phim tài liệu để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các công trình, phần việc cụ thể trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Tổ chức khánh thành 90 nhà đại đoàn kết, lựa chọn 90 công trình, phần việc, 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu và các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội của Thành phố vinh danh, khen thưởng trong dịp 18/11/2020.
4. Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức truyên truyền, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
5. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, nhằm động viên Nhân dân hưởng ứng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Thời gian thực hiện từ tháng 03/2020 đến tháng 11/2020, chia thành 3 giai đoạn cụ thể như sau:
- Đợt 1 từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020: Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020) gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp xã.
- Đợt 2 từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2020: Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2020) gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện.
 - Đợt 3 từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020: Tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) gắn với chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.
 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Cấp Thành phố
1.1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm gắn với Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia (Thực hiện theo Đề án, Kế hoạch của Trung ương)
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.
- Đơn vị thực hiện: Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với thành phố Hà Nội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể liên quan.
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: Từ tháng 9 đến tháng 11/2020
  1.2. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 – 2025 trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
- Nội dung: Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố các cấp và các tầng lớp Nhân dân; Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố các cấp, các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.
- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 6/2020.
1.3. Tổ chức tọa đàm Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong thời kỳ mới”
- Nội dung: Xây dựng giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X.
- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 9/2020.
  1.4. Tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận, phát hành cuốn Gương sáng Mặt trận Thủ đô tập 5
- Nội dung: Giới thiệu các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình, kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng, tích cực tham gia.
- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 10/2020.
1.5. Triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan
- Nội dung:
+ Biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm, đề cương, hướng dẫn tuyên truyền theo định hướng;
+ Sản xuất phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền;
+ Biên tập Ảnh để phục vụ triển lãm ảnh “Sức mạnh đại đoàn kết”;
+ Mở chuyên trang, chuyên mục trên Bản tin Dân chủ và Đoàn kết, Web của MTTQ Thành phố và trên các phương tiện truyền thông của Trung ương, Thành phố;
+ Triển khai trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại nơi trung tâm, trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan Thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố và các đơn vị tuyên truyền
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 11/2020
1.6. Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tổ chức  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
- Nội dung:
+ Tổ chức Ngày hội văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố với các tổ chức thành viên của Mặt trận Thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã
+ Biểu dương, vinh danh 90 công trình, phần việc, 90 điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua
+ Công bố, khánh thành 90 Nhà Đại đoàn kết
+ Tuyên dương 90 Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm “Vì cộng đồng” tiêu biểu  có nhiều đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội của Thành phố
+ Tổ chức Lễ vinh danh các Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn năm 2020 và Khai mạc Tháng Khuyến mại năm 2020
+ Tổng kết, trao thưởng các tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận
+ Tổ chức triển lãm ảnh “Sức mạnh đại đoàn kết” giới thiệu 90 bức ảnh tiêu biểu trong công tác Mặt trận Thủ đô
- Đơn vị thực hiện: Ban Phong trào phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Đối ngoại và Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: Từ tháng 8 đến tháng 11/2020
1.7. Gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ
- Nội dung: Gặp mặt các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội qua các thời kỳ nhằm ôn lại quá trình phát triển, những kết quả đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: từ tháng 10 đến ngày 11/2020
2. Cấp Huyện và cơ sở
- Tổ chức lễ kỷ niệm, giao lưu, gặp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, hội nghị biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gặp mặt các cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ ở địa phương đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tổ chức xây dựng nhà đại đoàn kết, các công trình, phần việc; thăm hỏi, tặng quà, trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 11/2020.
3. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư:
- Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.
- Tổ chức các hoạt động để đảm nhận các công trình, phần việc cụ thể ở địa bàn dân cư, khởi dậy và phát huy tinh thần tự quản ở cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sự đoàn kết, gắn bó tại khu dân cư.
- Thời gian chuẩn bị và thực hiện: Từ ngày tháng 9 đến ngày 18/11/2020.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp UBND Thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chỉ đạo của Trung ương.
2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, sở, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn các hoạt động cụ thể để các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã thực hiện.
3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo Văn phòng và các Ban chuyên môn tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch , kịch bản cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động.
4. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tổ chức có hiệu quả các hoạt động cấp Thành phố; hướng dẫn ngành dọc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã để tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã.
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua và triển khai các hoạt động kỷ niệm ở cấp mình theo chỉ đạo. Hướng dẫn cấp xã và khu dân cư triển khai thực hiện các hoạt động. Tham gia các hoạt động cấp Quốc gia và cấp Thành phố theo Kế hoạch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
 
Văn phòng và các Ban chuyên môn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố căn cứ các nội dung của kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện./.

Tải về
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020