Giới thiệu về mặt trận
13/07/2018 - 39.892 lượt xem
Chi tiết
Tóm tắt về Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
20/08/2018 - 72.553 lượt xem
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất ý chí của tất cả các tổ chức của các giai tầng trong xã hội, các cá nhân tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, các vị lãnh đạo tiêu biểu cho ý chí đoàn kết của dân tộc, luôn phấn đấu xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc vững mạnh thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của toàn dân tộc: "Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".
Chi tiết
Danh bạ Ủy Viên Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên
31/05/2017 - 1.712 lượt xem
UỶ VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)
Chi tiết
Danh bạ điện thoại UB MTTQ các Quận, Huyện (phần I)
31/05/2017 - 4.116 lượt xem
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Địa chỉ:Số 29, phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 39345384; Fax: 38249080, Email:tuyengiaomattranhanoi@gmail.com, Website: www.mttqhanoi.org.vn
Chi tiết
Tóm tắt về Lịch sử Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
20/08/2018 - 2.339 lượt xem
Mặt trận Tổ quốc Hà nội, mà tiền thân là Mặt trận Dân chủ, Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt Hà Nội, mãi mãi là niềm tự hào của mỗi chúng ta, mỗi người dân Hà Nội. Từ những thực tế đấu tranh cách mạng, căn cứ vào chỉ đạo của Đảng và quá trình hoàn thiện về đường lối, chủ trương đối với Mặt trận Dân tộc thống nhất mà các hình thức Mặt trận đã ra đời và phát triển mạnh mẽ trên địa bàn Hà Nội. Nó đã được quần chúng cách mạng sau khi hiểu được giá trị của sự đoàn kết dân tộc sáng tạo và bồi đắp thêm, cùng với toàn Đảng tập trung vào ngọn cờ dân tộc, khơi dậy chí khí cách mạng và tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, tập trung mọi lực lượng để thực hiện cho kỳ được nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Dù năm tháng có trôi đi nhưng những trang sử vàng rực rõ mà nhân dân Hà Nội đã giành được trong những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không bao giờ mờ phai trong tâm khảm mọi người. Nó chính là nền tảng để tạo nên những thắng lợi lớn lao trong suốt 30 năm chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, là chỗ dựa vững chắc đẻ cùng cả nước bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới để vững bước trong thế kỷ XXI.
Chi tiết
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020