Bám sát cơ sở, nắm dân, gần dân, phát huy vai trò tập hợp nhân dân

26/07/2019 - 04:09 PM

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Trao đổi nhanh với phóng viên HNMO ngày 25-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố sẽ đoàn kết, phát huy cao độ lòng yêu nước, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh.

 

- PV: Xin chúc mừng đồng chí đã được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024. Xin đồng chí cho biết những mục tiêu mà MTTQ Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện?

- Đồng chí Nguyễn Lan Hương: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã thống nhất thông qua mục tiêu: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

MTTQ Việt Nam thành phố cũng sẽ tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- PV: Vậy chương trình hành động của MTTQ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Lan Hương: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm đẩy mạnh các hoạt động của mặt trận theo hướng tập trung vào các hoạt động thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, MTTQ thành phố sẽ thực hiện 5 chương trình hành động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai.

Đó là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam thành phố sẽ vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Đặc biệt là tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để thực hiện các Chương trình hành động trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 đã xác định 5 giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất, thường xuyên nắm vững tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; khuyến khích, nhân rộng cái tốt; phê phán, lên án cái xấu; đặc biệt là làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, xây dựng hoàn chỉnh mô hình tốt để nhân rộng theo hướng cụ thể hóa về nội dung, thể chế hóa về cơ chế để mô hình phát triển bền vững.

Thứ ba, phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của mặt trận, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các thành viên để triển khai các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp, hài hòa, hiệu quả.

Thứ tư, chủ động tham mưu với Đảng, đề xuất và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ.

Thứ năm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Với những người làm công tác mặt trận nói chung và nhất là công tác mặt trận trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng thì phương châm đầu tiên là không bao giờ được xa rời cơ sở, bởi cơ sở là nơi để mặt trận nắm dân, gần dân, phát huy vai trò tập hợp nhân dân. Vì vậy, hướng về cơ sở, sát cơ sở là nhiệm vụ số một và tiếp tục nằm trong mục tiêu đổi mới hoạt động của MTTQ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2019-2024, qua đó góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trên tinh thần đồng tâm, đồng thuận, đồng lòng.

- PV: Nhân Đại hội thành công, đồng chí có chia sẻ gì với các tầng lớp nhân dân Thủ đô?

- Đồng chí Nguyễn Lan Hương: Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát huy cao độ lòng yêu nước, niềm tự hào về Thủ đô Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo HNM

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.424 lượt xem

Mặt trận là Dân

20/09/2019 - 4.490 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018