Huyện Ba Vì đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

06/09/2019 - 03:41 PM
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân Huyện Ba Vì tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, tạo không khí phấn khởi, xây dựng niềm tin trong nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì và các xã, thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đến các bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.
Hòa chung trong không khí của Nhân dân cả nước chào mừng Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện để tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khoá IX với các nội dung phong phú như: Tuyên truyền tại các hội nghị chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, trên Cổng thông tin điện tử của huyện về những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; lịch sử, truyền thống và vai trò của MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam từ các xã, thị trấn đến Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới; những điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của MTTQ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc vận động:“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hoạt động xây nhà “Đai  đoàn kết” cho hộ nghèo và các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện khác,...; tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Cùng với các hoạt động tuyên truyền qua các hệ thống truyền thanh, hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền bằng hình thức trực quan. Tính đến 10/9, đã có 100% các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền trực quan, căng treo trên 1900 băng zôn, khẩu hiệu, cờ các loại tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thư IX tại Trung tâm văn hoá các xã, thị trấn, các khu dân cư và nơi tập trung đông người; tuyên truyền chạy chữ trên bảng thông tin điện tử của huyện.
Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam  lần thứ IX  tại UBND xã Vật Lại
Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã và đang được MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện triển khai rộng rãi tại khắp các xã, thị trấn, các khu dân cư, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, qua đó càng khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong tình hình mới. Đây là một trong những nội dung góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.
                                                                                                       Phan Hoa
 

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.431 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018