Sơn Tây hoàn thành việc chi trả hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

30/09/2021 - 05:24 PM
Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Công văn số 1371/MTTQ-BTT ngày 9/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố, Quyết định số 708/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã được MTTQ thành phố xét duyệt 1.690 người đủ điều kiện nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 845.000.000 đồng.
Xã Đường Lâm tổ chức chi trả hỗ trợ
Từ ngày 25/9-29/9 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường  tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã. Kết quả: có 1.631 người hỗ trợ với tổng kinh phí là 815.500.000 đồng; 59 người không nhận hỗ trợ (trong đó: 31 người không nhận hỗ trợ của MTTQ thành phố để chờ được duyệt hưởng chế độ theo Nghị quyết 3642; 11 người là lao động ngoại tỉnh và 17 sinh viên đã về quê, không có mặt tại địa phương trong thời gian chi trả hỗ trợ), hoàn trả thành phố 29.500.000 triệu đồng.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác rà soát, xét duyệt, chi trả hỗ trợ tại các xã, phường. Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ trình tự theo quy định của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: có công văn đề nghị của MTTQ xã, phường; biên bản họp thẩm định có ký xác nhận của thành phần dự họp; đơn đề nghị hỗ trợ có đủ dấu treo của MTTQ phường, xã và xác nhận của trưởng ban CTMT, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố theo đúng quy định. Công tác chi trả đảm bảo đúng quy định, trong quá trình triển khai hỗ trợ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các đối tượng nhận hỗ trợ xuất trình CMND/CCCD, ký xác nhận (hoặc điểm chỉ) vào danh sách nhận; không hỗ trợ những đối tượng đã chuyển nơi khác hoặc về quê, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi.
Nhân dân phấn khởi khi được nhận hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian triển khai gấp, cán bộ thôn, tổ dân phố cùng một lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ về phòng chống dịch, nên công tác rà soát còn hạn chế, nhiều đối tượng chưa được tiếp cận với gói hỗ trợ khó khăn của MTTQ; thời gian chi trả ngắn do vậy một số lao động tự do là người ngoại tỉnh, sinh viên về quê chưa xuống kịp nên cũng không được nhận gói hỗ trợ.
                                                MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020