THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

25/07/2019 - 02:25 PM
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đại hội được tổ chức trọng thể trong 2 ngày ngày 24 và ngày 25 tháng 07 năm 2019 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô. Tại Đại hội, MTTQ Việt Nam Thành phố vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.
Dự đại hội có 330 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, các nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội. Đại hội vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội; nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố các thời kỳ; Các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; MTTQ các tỉnh, Thành phố trong cụm thi đua và các địa phương liền kề; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP Hà Nội; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố.
Với Chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội đã: Thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đại hội hiệp thương cử 132 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 với số lượng, thành phần, cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong thời gian tới; Hiệp thương cử 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.
Tại phiên khai mạc trọng thể sáng ngày 25/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội với MTTQ Thành phố và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII là tiền đề quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Mặt trận các cấp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2024.
Đại hội biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII thống nhất mục tiêu: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sách, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện cụ thể như sau:
- Ba khâu đột phá.
Một là: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hai là:Tập trung thực hiện phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân và hướng thiện.
Ba là: Tăng cường công tác giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
- Bốn nhiệm vụ công tác trọng tâm
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Hai là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.
Ba là: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Bốn là: Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.
- Năm giải pháp chủ yếu
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm vững tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, khuyến khích cái tôt, phê phán, lên án cái xấu, cùng nhau tháo gỡ khó khăn của Nhân dân và định hướng dư luận xã hội.
Hai là: Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, xây dựng hoàn chỉnh mô hình tốt để nhân rộng theo hướng cụ thể hóa về nội dung, thể chế hóa về cơ chế để mô hình phát triển bền vững.
Ba là: Phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của Mặt trận, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các thành viên để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp, hài hòa, hiệu quả.
Bốn là: Chủ động tham mưu với Đảng, đề xuất và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Năm là: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành hiệp thương cử các chức danh:
- Chủ tịch:
Bà Nguyễn Lan Hương – UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- 04 Phó Chủ tịch chuyên trách, gồm:
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- 03 Phó Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm:
Ông Lê Trọng Khuê - TUV, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội;
Ông Trần Quốc Chiêm - NSND, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội;
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Và 06 Ủy viên Ban Thường trực, gồm:
Ông Nguyễn Hữu Trung Thành - Ủy viên thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Ông Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Ông Nguyễn Tri Phương - Ủy viên thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Bà Nguyễn Thị Diệu Hương - Ủy viên thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Bà Phạm Thị Thúy Hà - Ủy viên thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Thành công của Đại hội hôm nay là niềm vui chung của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, là dấu mốc quan trọng để MTTQ Việt Nam Thành phố bước vào giai đoạn mới, trên cơ sở mục tiêu chương trình hành động đã được Đại hội thông qua. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ,  với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đoàn kết, phát huy cao độ lòng yêu nước, niềm tự hào về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình./.
Lê Phương

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.274 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín