CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Tuyên truyền ĐH đại biểu MTTQ TP Hà Nội lần thứ XV và tiến tới ĐH ĐBMTTQ VN lần thứ VII
Hà Nội, 10/05/2010
Thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 22/11/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 5/3/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp; Căn cứ Kế hoạch 257/KH-MTTW ngày 17/3/2008 của UB Trung ương MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn số 02-HD/BTG ngày 7/4/2008 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Kế hoạch số 136/KH-MTHN ngày 21/3/2008 của Ban Thường trực UB MTTQ Thành phố Hà Nội về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII, Ban Thường trực UB MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch số 02 ngày 18/2/2009 về việc:

Thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 22/11/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 5/3/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp; Căn cứ Kế hoạch 257/KH-MTTW ngày 17/3/2008 của UB Trung ương MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn số 02-HD/BTG ngày 7/4/2008 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Kế hoạch số 136/KH-MTHN ngày 21/3/2008 của Ban Thường trực UB MTTQ Thành phố Hà Nội về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII, Ban Thường trực UB MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch số 02 ngày 18/2/2009 về việc:

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi vững chắc sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và Thủ đô vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2- Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và củng cố hệ thống Mặt trận vững mạnh.

II. Nội dung:

1- Tuyên truyền về thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, Nghị định 50/CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật MTTQ Việt Nam trong 10 năm trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tập trung tuyên truyền những kết quả, những mặt hạn chế trong thời gian qua và các biện pháp tổ chức thực hiện Luật MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

2- Tuyên truyền về báo cáo chính trị và các ý kiến đóng góp với dự thảo báo cáo chính trị của MTTQ và đóng góp sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

3- Tuyên truyền về lịch sử truyền thống Mặt trận, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân của Thành phố, về phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XV.

4- Tuyên truyền về gương các điển hình tiên tiến, các khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

III. Tổ chức thực hiện:

- Ban Thường trực UB MTTQ Thành phố biên soạn các tài liệu tuyên truyền, viết tập sách về gương các điển hình tiên tiến, kỷ yếu Đại hội MTTQ Thành phố; Tập trung tuyên truyền về Đại hội trên trang Web và bản tin "Dân chủ và Đoàn kết" của MTTQ Thành phố; Tổ chức tổng kết cuộc vận động viết về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phối hợp với Ban Tuyên huấn UB Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đóng góp ý kiến với báo cáo chính trị tại Đại hội VII MTTQ Việt Nam, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động cho Đại hội MTTQ Thành phố và Trung ương.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức họp báo, tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên thành phố, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, sở ngành, quận, huyện triển khai đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Thành phố. Đưa nội dung tuyên truyền về Đại hội MTTQ thành phố vào Thông tin nội bộ, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trong tháng 4, tháng 5/2009. Phối hợp sơ kết thực hiện Hướng dẫn 02 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về tuyên truyền Đại hội MTTQ Thành phố.

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố có kế hoạch tuyên truyền cổ động về Đại hội. Phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Hướng dẫn các Phòng VHTT, TDTT các quận, huyện, thành phố trực thuộc treo băngzôn, khẩu hiệu, panô tuyên truyền; Tuyên truyền trên Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn; Phối hợp tuyên truyền về Đại hội MTTQ thành phố trên bản tin của Sở; Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT chào mừng Đại hội tại các quận, huyện.

Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tuyên truyền về Đại hội qua cổng giao tiếp điện tử Thành phố.

Phối hợp với Sở Giao thông Công chính tiến hành trang trí đèn hoa, dòng chữ "Đại đoàn kết" tại hồ Hoàn Kiếm.

Phối hợp với đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng phim tài liệu, phóng sự truyền hình; Phối hợp với các báo của Trung ương và Hà Nội mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận; Tuyên truyền kết quả tổ chức cuộc vận động viết về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đề nghị các tổ chức thành viên, UB MTTQ các quận, huyện, thành phố trực thuộc tổ chức các hoạt động thi đua, các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, kịp thời phản ánh các nội dung của Đại hội, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Thành phố; tiến hành treo băng cờ, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị tổ chức thành viên chào mừng Đại hội MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XV, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII.

IV. Tiến độ thực hiện:

Từ tháng 2 đến tháng 4/2009: Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XV.

+ Tuyên truyền về thực hiện Luật MTTQ Việt Nam trên địa bàn thành phố trong 10 năm qua. Tập trung tuyên truyền về hội nghị đánh giá thực hiện Luật MTTQ cấp thành phố.

+ Tuyên truyền cuộc vận động viết về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, về kết quả hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Tuyên truyền các tấm gương điển hình trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Tháng 5/2009: Tập trung tuyên truyền Đại hội MTTQ Thành phố.
+ Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội.
+ Tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Thành phố.
- Từ tháng 6/2009: Tập trung tuyên truyền các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII.
+ Tuyên truyền nội dung và các ý kiến đóng góp  dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.
+ Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII.

* Khẩu hiệu tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền trước và trong khi diễn ra Đại hội.

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XV!
2. Đoàn kết - dân chủ - thiết thực hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội!
3. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!
4.  Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!
Thành công, thành công, đại thành công!
5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
6. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
8. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII!
9. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII!
Ban Thường trực UB MTTQ thành phố đề nghị các Sở, các ban, ngành, Ban Thường trực UB MTTQ các quận, huyện, thành phố trực thuộc và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

 Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 339
Hôm qua: 40,343
Tất cả: 26,884,126