MTTQ Huyện Ba Vì hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện mừng thọ theo nếp sống văn minh tại các xã, thị trấn

24/11/2019 - 09:44 AM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong 2 ngày 30 - 31/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức mừng thọ năm 2018, 2019 tại 04 xã: Phú Châu, Phú Đông, Vạn Thắng, Ba Trại
Qua nắm bắt thông qua báo cáo của 31 xã, thị trấn cho thấy, trong những năm qua, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo UBND, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Người cao tuổi cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể nhân dân thực hiện, trọng tâm là nêu cao vai trò gương mẫu của Người cao tuổi. Chỉ đạo các khu dân cư lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc mừng thọ, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các nội dung, quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc mừng thọ đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức mừng thọ trên địa bàn huyện đã dần đi vào nề nếp và đạt được kết quả.
Đoàn Giám sát làm việc với UBND xã Vạn Thắng
 
 Kết quả giám sát trực tiếp tại 4 xã (Phú Châu, Phú Đông, Vạn Thắng, Ba Trại) thực hiện năm 2018, 2019, tổng số cụ được tuổi mừng thọ 1.128 cụ, số cụ được gia đình tổ chức mừng thọ là 740 cụ, số cụ được tổ chức mừng thọ theo nếp sống mới 667 cụ; số cụ được tổ chức mừng thọ theo đúng quy đinh 701 cụ. Số gia đình cán bộ, đảng viên tổ chức mừng thọ theo nếp sống văn minh là 131 cụ; về thời gian, đa số các  xã, thị trấn tổ chức mừng theo đúng quy định của UBND huyện, đó là tổ chức mừng thọ cho các cụ đều được tổ chức trong tháng giêng phạm vi không quá 4 ngày. Việc tổ chức mừng thọ cho các cụ đều được thực hiện theo đúng Luật Người cao tuổi. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với việc tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi, thể hiện sự trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, động viên Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích./.
                                      Phan Hoa
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019