CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Tuyên truyền các hoạt động mừng xuân mới Quý Tỵ năm 2013 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN
Hà Nội, 19/02/2013


Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về tổ chức tuyên truyền, cổ động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013 và kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã tập trung làm tốt nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo nhân dân về ý nghĩa to lớn và sự ra đời, quá trình đấu tranh, cách mạng và trưởng thành trong 83 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới Đất nước và Thủ đô Hà Nội hiện nay.

2. Giới thiệu những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Thủ đô năm 2012, động viên các tầng lớp nhân dân, thi đua lập thành tích “Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng Đất nước -  Mừng Thủ đô đổi mới” và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013. Xây dựng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, mừng Đất nước và Thủ đô đổi mới và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó bồi dưỡng và nâng cao lòng tự hào về truyền thống 83 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Thủ đô phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV.

2. Nội dung tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ - 2013 cần tập trung nêu bật bối cảnh lịch sử, giá trị to lớn về sự ra đời của Đảng; những bài học quý báu về giành và giữ chính quyền cách mạng, những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 83 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, mừng Đất nước và Thủ đô đổi mới cần gắn với tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2013,... qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn thách thức, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Thủ đô năm 2013.

3. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ - 2013 cần triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, có sức lan tỏa, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tránh phô trương hình thức. Cùng với đó, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt quan tâm tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi nhà đều có Tết; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng về cơ sở,... qua đó góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô.

4. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiến hành trang trí, cổ động tại trụ sở nơi làm việc, các khu trung tâm, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TD - TT, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc...; triển khai các hoạt động thiết thực trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trong sinh hoạt xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt những nội dung tại Kế hoạch và báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố (Qua Ban Tuyên giáo & Đối ngoại - Email: Tuyengiaomattranhanoi@gmail.com) trước ngày 10/02/2013.

TM. BAN THƯỜNG TRỰ

PHÓ CHỦ TỊC

(đã ký)

LÊ THỊ KIM OANH


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 329
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,005