CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Chỉ thị về lãnh đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với CT&PCTHĐND, CT&PCT UBND xã, phường,thị trấn
Hà Nội, 10/05/2010


Trong những năm qua Thành phố Hà Nội được chọn làm điểm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) bầu, bước đầu đạt được kết quả tốt, khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, có hiệu quả thiết thực về nhiều mặt; là điều kiện để nhân dân phát huy dân chủ trực tiếp vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 

Chỉ thị
về lãnh đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Trong những năm qua Thành phố Hà Nội được chọn làm điểm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) bầu, bước đầu đạt được kết quả tốt, khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, có hiệu quả thiết thực về nhiều mặt; là điều kiện để nhân dân phát huy dân chủ trực tiếp vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và UB TƯ MTTQ Việt Nam về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ Thành phố tới cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã; làm tốt công tác tư tưởng, đề cao ý thức phê bình và tự phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm, coi đây là việc làm thiết thực để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở xã, phường, thị trấn, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

2- Lãnh đạo chặt chẽ việc lấy tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy đảng. Trong quá trình thực hiện cần phát huy dân chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp cơ sở, giữ vững ổn định, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô. Do vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm phải được chuẩn bị chu đáo, tiến hành thận trọng, nghiêm túc, phát huy dân chủ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đảm bảo đúng quy trình, quy định; đồng thời phải ngăn ngừa tư tưởng né tránh, cá nhân, cục bộ, lợi dụng dân chủ gây mất ổn định cơ sở. Sau khi có kết quả tín nhiệm, Ban Thường vụ các quận, huyện, thành ủy trực thuộc cần chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành xem xét, đánh giá cán bộ chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, khách quan, toàn diện.

3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố là cơ quan thường trực, tiếp thu hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, kế thừa những kinh nghiệm tổ chức trong những năm qua; căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của Thành phố, để xây dựng kế hoạch, quy trình lấy phiếu tín nhiệm một cách thiết thực, hiệu quả, thuận lợi trong tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc; theo dõi đánh giá kết quả và tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm.

4- Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn cụ thể nội dung kiểm điểm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã; chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố trực thuộc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả tốt.

5- Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình và kết quả thực hiện ở cơ sở.

6- Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu.

7- Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt cấp cơ sở sẽ được tiến hành thường xuyên hai năm một lần vào cuối năm, trước kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ đảng.
t/m ban thường vụ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
BÙI DUY NHÂM


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 366
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,282