Đan Phượng: 90% xã, thị trấn tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân

03/03/2024 - 03:44 PM
Trong những ngày qua, các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân (ĐBND) nhằm tiếp tục phát huy dân chủ của Nhân dân trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, các quy định tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". 
Với nhiều ý kiến của Nhân dân tham dự, Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2024 trên địa bàn huyện đã thực sự trở thành Hội nghị của dân, nơi lắng nghe tiếng nói của Nhân dân.
Ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng đã phối hợp với UBND huyện xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2024 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở với chủ đề: "Kỷ cương, trách nhiệm, an toàn, phát triển" gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

 
Hội nghị đại biểu Nhân dân xã Phương Đình, huyện Đan Phượng
Theo đó, 90% các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị đảm bảo theo quy định. Qua tổng hợp, số đại biểu về dự hội nghị cấp thôn là 7.003 đại biểu và đã có 395 ý kiến tham gia. Một số cơ sở có tỷ lệ hộ dân đi dự họp cao như Phương Đình, Đồng Tháp, Liên Trung…
Các ý kiến tập trung bàn nội dung về thực hiện tang văn minh, tiến bộ; xây dựng văn hóa khu dân cư; phòng chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh, thực hiện vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông…
Sau khi hoàn thành Hội nghị đại biểu Nhân dân ở cấp thôn, tại hội nghị cấp xã, các lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2023, tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị ở thôn, tổ dân phố; báo cáo kết quả một năm triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở địa phương và mục tiêu Chương trình hành động năm 2024 về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Qua hội nghị cấp xã đã có 70 ý kiến, trung bình mỗi hội nghị có 5 ý kiến. 
Các ý kiến phát biểu đều thể hiện tính dân chủ, trao đổi bàn biện pháp giúp các khu dân cư nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hoá, làng văn hóa, nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, bàn các biện pháp để thực hiện, mục tiêu đặt ra cho các cuộc vận động cũng như các tiêu chí trong lĩnh vực văn hoá./.
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020