Quận Đống Đa: Công tác chỉ đạo Đại hội sâu sát, bài bản, bảo đảm yêu cầu nội dung và tiến độ đề ra

05/04/2024 - 05:04 PM
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Thông tri số 11-TT/QU ngày 20/7/2023 về việc “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức hội nghị tập huấn công tác đại hội cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường, 261 Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư. Để bảo đảm yêu cầu các nội dung và tiến độ đại hội cấp phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận thành lập 02 Tổ công tác thường xuyên trao đổi, đôn đốc, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội cấp mình; duy trì chế độ giao ban với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường; làm việc với Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy các phường để kịp thời nắm bắt tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trao đổi kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Xác định công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong hệ thống mặt trận và các tầng lớp Nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các phường tập trung chuẩn bị thật tốt nội dung các văn kiện Đại hội; chú trọng xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, đảm bảo tính đại diện, dân chủ của các giai tầng trong xã hội.
Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng kế hoạch chọn phường Ô Chợ Dừa tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp phường để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại trà tại các phường. Tham dự Đại hội điểm MTTQ phường Ô Chợ Dừa còn có Tổ công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Thường trực cấp ủy và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường. Ngay sau Đại hội điểm, Tổ công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trao đổi, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường rút kinh nghiệm từng nội dung cụ thể về công tác đại hội. Có thể khẳng định, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền, sự vào cuộc một cách chủ động của Ủy ban MTTQ các cấp, nội dung và tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ các phường trên địa bàn quận đã và đang diễn ra đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, qua theo dõi, chỉ đạo đại hội của một số phường cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Dự thảo báo cáo chính trị còn dài, kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên chưa được phản ảnh rõ nét; chương trình hành động chưa cụ thể ở một số nhiệm vụ và giải pháp; báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn trùng lắp với nội dung báo cáo chính trị; việc xây dựng đề án nhân sự còn bất cập về cơ cấu, thành phần, tính đại diện; công tác trang trí tuyên truyền trực quan trên địa bàn còn ít; việc lựa chọn, xác định công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp còn khó khăn…Những hạn chế, khiếm khuyết  nêu trên cần được rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cần tập trung chuẩn bị thật tốt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, báo cáo chính trị phải đánh giá đúng mức kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp, thực tiễn kinh tế-xã hội, tình hình các tầng lớp Nhân dân để xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; bổ sung Chương trình “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc” với các chỉ tiêu rõ ràng. Song song với đó, cần chú trọng xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý.Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện vai trò, trách nhiệm của thành viên là cá nhân của nhiệm kỳ trước để thay đổi hoặc tiếp tục mời tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới. Cơ cấu kết hợp, tỷ lệ ngoài Đảng không thấp hơn nhiệm kỳ trước; tỷ lệ tái cử so với đầu nhiệm kỳ không quá 60%. Xây dựng chương trình và kịch bản điều hành Đại hội thật cụ thể; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch bảo đảm sự nhịp nhàng, chặt chẽ, khoa học trong quá trình điều hành Đại hội; các báo cáo tham luận tại Đại hội theo từng chủ đề riêng biệt, tiêu biểu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm chính xác, hợp lý, sinh động. Các nghi thức khánh tiết, cơ sở vật chất phục vụ trong quá trình đại hội bảo đảm trang trọng, phù hợp điều kiện cụ thể, không rườm rà, hình thức, lãng phí. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí trực quan đến các cơ quan, trường học, đơn vị trên địa bàn và các khu dân cư, tổ dân phố; chú trọng các hoạt động thiết thực như: Công trình, phần việc chào mừng đại hội, hoạt động an sinh xã hội…
Tin tưởng rằng, với sự sâu sát, bài bản, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, sự chủ động, khẩn trương, nghiêm túc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Đống Đa là tiền đề quan trọng giúp cho việc tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp phường nhiệm kỳ 2024-2029, bảo đảm yêu cầu nội dung và tiến độ đề ra ./.
Đống Đa
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020